Antradienis, 2019 m. lapkričio 19 d., 04:23
+370 310 51 080
Titulinis Svetainės medis El. paštas

Varėnos socialinių paslaugų centro nuostatai

PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                            Varėnos rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                                                                                           2008 m. birželio 3 d. sprendimu

                                                                                                                                                                            Nr. T-VI-338

 

 

VARĖNOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATAI

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 

1. Varėnos socialinių paslaugų centras (toliau - Centras) yra Varėnos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas Varėnos rajono savivaldybės gyventojams.

2. Centras yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį savarankiškumą, antspaudą ir spaudus su savo pavadinimu bei atsiskaitomąsias sąskaitas banke.

3. Įstaigos steigėjas – Varėnos rajono savivaldybės taryba (toliau - Taryba).

4. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

5. Teikdamas socialines paslaugas ir vykdydamas socialinius projektus, Centras bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos skyriais, tarnybomis, seniūnijomis, socialinės veiklos nevyriausybinėmis organizacijomis, teisėsaugos institucijomis, švietimo, sveikatos priežiūros ir kitomis įstaigomis bei asmens artimaisiais, giminaičiais ir bendruomene.

6. Centro veiklą koordinuoja Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.

7. Centro adresas: M. K. Čiurlionio g. 61A, LT-65219 Varėna.

 

                                 II. ĮSTAIGOS VEIKLOS RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

8. Varėnos socialinių paslaugų centro pagrindinės veiklos rūšys:

8.1 fizinės gerovės užtikrinimo veikla (kodas 96.04);

8.2 vaikų ir senelių priežiūra dieną (kodas 88.10 ir 88.91);

8.3 socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu (kodas 88.10 , 88.91 ir  88.99);

8.4 labdaros organizacijų bei fondų, valstybinių, vietinių savitarpio pagalbos organizacijų veikla (kodas 88.99).

Redakcija nuo 2015 m. birželio 30 d., Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VIII-77 Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-IV-338 Dėl Varėnos socialinių paslaugų centro" pakeitimo"

9. Varėnos socialinių paslaugų centro kitos veiklos rūšys:

9.1 nekilnojamo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas (kodas 68.20);

9.2 socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu (kodas 87.90);
9.3 kitas, niekur nepriskirtas švietimas (kodas 85.59);

9.4 kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla (kodas 88.9);
9.5 kita, žmonių sveikatos priežiūros veikla (kodas 86.90)

 
10. Centro tikslas teikti socialinę pagalbą Varėnos rajono savivaldybės gyventojams (jų šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų yra neįgiję, praradę ar neturi gebėjimų arba galimybių savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu, sudarant šiems asmenims sąlygas ugdyti ir stiprinti gebėjimus bei galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padedant įveikti socialinę atskirtį.

11.  Centro uždaviniai:

11.1. teikti kokybiškas socialines ir kitas su Centro pagrindine veikla susijusias paslaugas;

11.2. nustatyti savivaldybės gyventojų socialines problemas ir poreikį socialinei pagalbai,  padėti jiems spręsti susidariusias problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.

12. Įgyvendindamas uždavinius, Centras vykdo šias funkcijas:

12.1. organizuoja ir teikia bendrąsias socialines paslaugas:

12.1.1. sociokultūrines paslaugas;

12.1.2. maitinimo paslaugas;

12.1.3. transporto paslaugas;

12.1.4. informavimo ir konsultavimo paslaugas;

12.1.5. tarpininkavimo ir atstovavimo;

12.1.6. aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne;

12.1.7. kitas bendrąsias paslaugas;

12.2. organizuoja ir teikia specialiąsias socialines paslaugas:

12.2.1. pagalbos į namus paslaugas;

12.2.2. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas;

12.2.3. intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas;

12.2.4. dienos socialinės globos paslaugas;

12.2.5. trumpalaikės socialinės globos paslaugas;

12.3. aprūpina techninės pagalbos priemonėmis; 

12.4. lankosi asmens (šeimos), kuris kreipėsi dėl paslaugų teikimo, namuose, tikrina buities ir gyvenimo sąlygas bei surašo buities tyrimo aktą;

12.5. nustato socialinių paslaugų poreikį;

12.6. sudaro su paslaugų gavėju socialinių paslaugų teikimo sutartį;

12.7. vertina socialinio darbo su paslaugų gavėju (jo šeima) pokyčius;

12.8. įtraukia į socialinių paslaugų teikimą paslaugų gavėjo šeimos narius ir artimuosius, savanorius bei bendruomenę, skatina savitarpio pagalbą;

12.9. tvarko paslaugų gavėjų asmens bylas;

12.10. renka ir teikia duomenis respublikinei Socialinės paramos informacinei sistemai;

12.11. analizuoja socialinių paslaugų ir socialinio darbo efektyvumą;

12.12. savarankiškai ar kartu su valstybės, savivaldybės ar nevyriausybinėmis organizacijomis rengia ir vykdo socialines programas, projektus bei akcijas;

12.13. teikia Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui:

12.13.1. informaciją, suvestines ir duomenis apie socialines paslaugas, paslaugų gavėjus bei kitą informaciją;

12.13.2. siūlymus socialinių paslaugų teikimo, socialinio darbo ir kitais socialinės veiklos tobulinimo klausimais.

12.14. teikia veiklos ataskaitas steigėjui;

12.15. informuoja visuomenę apie Centro veiklą ir formuoja teisingą visuomenės požiūrį į asmenis su negalia, senyvo amžiaus asmenis bei kitus asmenis ir jų problemas;

12.16. vykdo ir kitas nuostatuose nenumatytas funkcijas, atitinkančias Centro veiklos tikslą ir uždavinius. 

 

                                                                           III. ĮSTAIGOS VALDYMAS

 

13. Centrui vadovauja direktorius, kurį konkurso būdu skiria pareigoms, atleidžia iš jų ir nustato jo darbo užmokestį Taryba.

14. Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius tvirtina Centro direktoriaus pareiginius nuostatus, Tarybos sprendimų pagrindu sudaro ir pasirašo darbo sutartį su Centro direktoriumi, sprendžia jo atostogų ir komandiravimo klausimus.

15. Centro direktorius:

15.1. organizuoja, analizuoja ir planuoja Centro veiklą;

15.2. tvirtina Centro darbuotojų pareigybių sąrašą;

15.3. priima į pareigas ir atleidžia iš jų darbuotojus, nustato tarnybinių atlyginimų koeficientus, skiria drausmines nuobaudas ar skatina Lietuvos Respublikos darbo kodekso bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

15.4. rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, darbo sauga, palankia aplinka Centro darbuotojų ir  lankytojų kolektyve;

15.5. tvirtina Centro:

15.5.1. metinį veiklos planą;

15.5.2. vidaus tvarkos taisykles klientams, apibrėžiančias buvimo Centre normas, klientų teises ir pareigas;

15.5.3. vidaus tvarkos taisykles darbuotojams, apibrėžiančias darbuotojų teises ir pareigas;

15.5.4. darbuotojų pareiginius nuostatus;

15.6. pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja įstaigai, pasirašo sutartis, leidžia įsakymus, kitus tvarkomuosius dokumentus;

15.7. atsako už organizacinę, techninę ir finansinę Centro veiklą, materialinių vertybių apsaugą.

15.8. rengia veiklos planus, programas, ataskaitas, kitus dokumentus ir teikia juos steigėjui, Savivaldybės administracijos direktoriui ir Socialinės paramos skyriui;

15.9. kontroliuoja Centre teikiamų paslaugų kokybę;

15.10. užtikrina finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;

15.11. užtikrina kitų Centrui pavestų užduočių ir funkcijų,  kurios atitinka Centro veiklos tikslą ir uždavinius, vykdymą.

16. Centro struktūrą ir etatų skaičių nustato ir tvirtina Taryba.

17. Centro darbuotojų tarnybinius atlyginimus ir darbo apmokėjimo sąlygas reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir Vyriausybės nutarimai.

18. Centro teikiamų paslaugų rūšis ir įkainius tvirtina Taryba.

 

                                                                VI. CENTRO TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ VALDYMAS

 

19. Centras jam perduotą turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise pagal Lietuvos Respublikos įstatymus Tarybos sprendimu nustatyta tvarka, o turtą, perduotą pagal panaudos sutartis, Tarybos nustatyta tvarka.

20. Centro finansavimo šaltiniai:

20.1. valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos;

20.2. Lietuvos ir užsienio fondų lėšos;

20.3. lėšos, gaunamos, kaip labdara, parama, dovana;

20.4. lėšos, gaunamos už suteiktas paslaugas;

20.5. kitos, teisėtai įgytos lėšos.

21. Centro asignavimų valdytojas yra direktorius. Direktorius sudaro ir tvirtina Centro savivaldybės biudžeto išlaidų ir specialiųjų programų sąmatas. Iš kitų šaltinių gaunamų lėšų išlaidų sąmata sudaroma, jei to reikalauja šias lėšas teikiantys subjektai.

22. Centro direktorius atsako už Centrui skirtų lėšų racionalų panaudojimą pagal  patvirtintas sąmatas, programų vykdymą, programų sąmatų sudarymą ir vykdymą neviršijant patvirtintų asignavimų, už paskirtų asignavimų rezultatyvų ir efektyvų, atitinkantį programoje numatytus tikslus naudojimą;

23. Centras finansiškai savarankiškas. Buhalterinę apskaitą Centre organizuoja  finansininkas.

24. Centro buhalterinė apskaita ir atskaitomybė tvarkoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Pajamas, gautas už teikiamas socialines paslaugas, Centras naudoja specialiosioms programoms įgyvendinti steigėjo nustatyta tvarka.

 

                                                                                      V.  ĮSTAIGOS TEISĖS

 

26. Centras nuostatuose numatytai veiklai vykdyti ir tikslui bei uždaviniams įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali:

26.1. gauti būtiną informaciją asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikiui nustatyti iš švietimo ir ugdymo, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigų, teisėsaugos bei kitų institucijų;

26.2. pagal kompetenciją palaikyti ir plėtoti ryšius su atitinkamomis šalies ir užsienio valstybių institucijomis, jų struktūriniais padaliniais, tarptautinėmis organizacijomis;

26.3. tikrinti asmens (šeimos),  kuris kreipėsi dėl socialinių paslaugų, buities ir gyvenimo sąlygas bei kitas aplinkybes;

26.4. papildomai apklausti asmenis (šeimas), kurie kreipėsi dėl socialinių paslaugų ar jas gauna, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomų duomenų, įrodančių asmens (šeimos) teisę į socialines paslaugas;

26.5. sudaryti sutartis su paslaugų gavėjais (jų šeimos nariais, globėjais ar rūpintojais), kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis bei prisiimti įsipareigojimus;

26.6. nukrypti nuo socialinių paslaugų teikimo sąlygų, atsisakyti teikti socialines paslaugas ir vykdyti paslaugų gavėjų (jų šeimos narių, globėjų ar rūpintojų) prašymus, jei jie prieštarauja įstatymams, sutarties sąlygoms, profesinės veiklos taisyklėms, standartams ar etikai;

26.7. gauti paramą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

26.8. pasitelkti savanorius Centro nuostatuose nustatytoms veiklos rūšims atlikti;

26.9. Centras turi ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose, numatytų teisių.

 

                                                                                        VI. CENTRO VEIKLOS KONTROLĖ

 

27. Centro veiklos ir finansų kontrolė atliekama Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

28. Centras privalo pateikti steigėjui, valstybės ir savivaldybės kontrolės institucijoms jų reikalaujamus su įstaigos veikla susijusius dokumentus.

 

                                                                                    VII. DOKUMENTŲ VALDYMAS

 

29. Centro dokumentų valdymo ir dokumentų saugojimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, Lietuvos Respublikos archyvo fondo nuostatai, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės.

 

                                                                                      VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Centro nuostatus jų pakeitimus ir papildymus tvirtina steigėjas.

31. Centras pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_____________

Naujienų prenumerata

El. paštas:

Kontaktai

Varėnos socialinių paslaugų centras
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna
Tel. / faks. +370 310 51 080
El. paštas info@varenosspc.lt

Darbo laikas

I-IV:         8.00–17.00
V:            8.00–15.45
Pietūs: 12.00–12.45

© 2015 Varėnos socialinių paslaugų centrasIT Sprendimai: UAB Intermedija ®