Trečiadienis, 2019 m. spalio 23 d., 19:26
+370 310 51 080
Titulinis Svetainės medis El. paštas

Mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašas

 

                                        

Patvirtinta:

BĮ Varėnos socialinių paslaugų centro direktoriaus

                                    2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-46a

                                   

 

 

 

BĮ VARĖNOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

 

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

 

TURINYS

 

   I.     BENDROSIOS NUOSTATOS

   II.    PIRKIMŲ PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS
   III.   PIRKIMŲ VYKDYMAS

          Neskelbiama apklausa

          Skelbiama apklausa
   IV.   SUTARTIS

   V.    INFORMACIJOS APIE PIRKIMUS TEIKIMAS
   VI.   GINČŲ NAGRINĖJIMAS
   VII.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

          PRIEDAI

 

 

 I.    BENDROSIOS NUOSTATOS

1. BĮ Varėnos socialinių paslaugų centro (toliau -perkančioji organizacija) mažos vertės pirkimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato Perkančiosios organizacijos vykdomų prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės pirkimų būdus, jų atlikimo tvarką, pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams reikalavimus, ginčų nagrinėjimo procedūras.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų įstatymu (toliau – Įstatymas) ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Atlikdama mažos vertės pirkimus, perkančioji organizacias vadovaujasi šiuo Aprašu, taip pat Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais. Atliekant mažos vertės pirkimus, privalomai taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo I skyriaus, 31, 34 straipsnių, 58 straipsnio 1 dalies, 82 straipsnio, 86 straipsnio 5, 6, 7 ir 9 dalių, 91 straipsnio, VI ir VII skyrių ir kitų šiame Apraše nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnių ar jų dalių nuostatos.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1.  CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema;

4.2.  mažos vertės pirkimas – tai:

4.2.1. supaprastintas pirkimas, kai prekių ar paslaugų pirkimo numatoma vertė yra mažesnė kaip 58 000 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų) (be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM)), o darbų pirkimo numatoma vertė mažesnė kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) (be PVM);

4.2.2.  neatsižvelgdamas į tai, kad numatoma pirkimo vertė yra lygi mažos vertės pirkimo vertės ribai arba ją viršija, Perkančioji organizacija turi teisę atlikti mažos vertės pirkimą toms atskiroms pirkimo dalims, kurių bendra vertė yra mažesnė kaip 58 000 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų) (be PVM) to paties tipo prekių ar paslaugų sutarčių vertės, o perkant darbus – mažesnė kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) (be PVM).  arba ją viršija, Perkantysis subjektas užtikrina, kad bendra dalių vertė, atliekant šiame punkte nurodytų mažos vertės  pirkimų procedūras, būtų ne didesnė kaip 20 procentų bendros visų pirkimo dalių vertės;

4.3.  neskelbiama apklausa – pirkimo būdas, kai Perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėjus, kviesdama pateikti pasiūlymus;

4.4.  pirkimų iniciatorius – Perkančiosios organizacijos darbuotojas, kuris nurodė poreikį įsigyti reikalingų prekių, paslaugų arba darbų;

4.5.  pirkimų organizatorius – Perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens paskirtas darbuotojas, kuris Perkančiosios organizacijos  nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mažos vertės pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma viešojo pirkimo komisija. Skiriant pirkimų organizatorių, turi būti atsižvelgiama į jo ekonomines, technines, teisines žinias ir Įstatymo bei kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų išmanymą. Pirkimų organizatoriai gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys;

4.6.  skelbiama apklausa – pirkimo būdas, kai Perkančioji organizacija apie atliekamą pirkimą paskelbia CVP IS priemonėmis (užpildo skelbimą apie pirkimą, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka);

4.7.  viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) – Perkančiosios organizacijos arba jos įgaliotos organizacijos vadovo įsakymu (potvarkiu), vadovaujantis Įstatymo 19 straipsniu, sudaryta Komisija, kuri šio Aprašo nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka pirkimus.

4.8.  Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Įstatymo 2 straipsnyje
5. Pirkimai gali būti atliekami skelbiamos ir neskelbiamos apklausos būdu.

6. Pirkimo procedūros prasideda kai:

6.1. tiekėjams išsiunčiamas kvietimas dalyvauti neskelbiamoje apklausoje;

6.2.  Viešųjų pirkimų tarnyba paskelbia CVP IS Perkančiosios organizacijos pateiktą skelbimą apie pirkimą;
7.  Pirkimo (ar atskiros pirkimo dalies) procedūros baigiasi, kai:

7.1. sudaroma pirkimo sutartis;

7.2. atmetamos visos paraiškos, pasiūlymai, projekto konkurso planai ar projektai;

7.3. nutraukiamos pirkimo procedūros;

7.4. per nustatytą terminą nepateikiama nė vienos paraiškos ar pasiūlymo;

7.5. baigiasi pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų;

7.6. visi tiekėjai atšaukia pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį.
8. Bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo ar projekto konkurso laimėtojo nustatymo Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

9. Perkančioji organizacija privalo įsigyti prekių, paslaugų ir darbų iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją, jeigu Lietuvos Respublikoje veikiančios centrinės perkančiosios organizacijos siūlomos prekės ar paslaugos, per sukurtą dinaminę pirkimų sistemą ar sudarytą preliminariąją sutartį galimos įsigyti prekės, paslaugos ar darbai atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius ir Perkančioji organizacija negali prekių, paslaugų ar darbų įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodamas tam skirtas lėšas. Perkančioji organizacija privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis ir saugoti tai patvirtinantį dokumentą kartu su kitais pirkimo dokumentais Įstatymo 97straipsnyje nustatyta tvarka. Šiame punkte numatytos pareigos įsigyti prekių, paslaugų ir darbų iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją gali būti nesilaikoma, kai atliekant neskelbiamą pirkimą numatoma pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (be PVM).
10. Kiekviena atliekama pirkimo procedūra patvirtinama toliau nurodomais dokumentais:

10.1.  jei atliekama apklausa žodžiu ar apklausa raštu, kreipiantis į vieną tiekėją, pirkimą patvirtinantys dokumentai yra sutartis ir tiekėjui siųsta informacija apie ją, o jei sutartis sudaryta žodžiu – sąskaita faktūra arba kiti buhalterinės apskaitos dokumentai;

10.2.  jei atliekama apklausa raštu, kreipiantis į daugiau nei vieną tiekėją ar vykdomas skelbiamas pirkimas, pirkimą patvirtinantys dokumentai yra susirašinėjimo informacija, įskaitant kvietimą ar skelbimą apie pirkimą (jei pirkimas buvo skelbiamas) ir kitus pirkimo dokumentus, apklausos pažyma (jei pirkimą vykdo pirkimo organizatorius) ar protokolai (jei pirkimą vykdo Komisija; taip pat protokolai rengiami ir derybų ar susitikimų su tiekėjais atveju pirkimą vykdant pirkimo organizatoriui), taip pat sudaryta sutartis ir CVP IS paskelbta informacija apie ją, o jei sutartis sudaryta žodžiu – sąskaita faktūra arba kiti buhalterinės apskaitos dokumentai;

10.3. tais atvejais, kai pirkimą atlieka vienas asmuo ir jį patvirtinantys dokumentai yra saugomi to asmens elektroniniame pašte ar CVP IS naudotojo paskyroje, perkančioji organizacija užtikrina tokių dokumentų prieinamumą, iškilus tokiam poreikiui.
11. Planavimo ir pasirengimo pirkimams dokumentai, pirkimo dokumentai, pasiūlymai bei jų nagrinėjimo ir vertinimo dokumentai, apklausos pažymos, Komisijos sprendimų priėmimo, derybų ar kiti protokolai, susirašinėjimo su tiekėjais dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai saugomi ne trumpiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos. Pirkimo sutartys, jų pakeitimai ir su jų vykdymu susiję dokumentai – ne trumpiau kaip 4 metus nuo pirkimo sutarties įvykdymo. Visi nurodyti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

 II.    PIRKIMŲ PLANAVIMAS IR ORGANZAVIMAS

13. Pirkimo iniciatoriai, kurie numato kalendoriniais metais atlikti prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, atsižvelgiant į tiems kalendoriniams metams numatomas skirti biudžeto lėšas, iki biudžetinių metų pabaigos pateikia informaciją apie poreikį įsigyti prekių, paslaugų ar darbų ateinančiais kalendoriniais metais. Pirkimų organizatorius rengia, o Perkančiosios organizacijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo tvirtina planuojamų atlikti einamaisiais metais viešųjų pirkimų planus (2 priedas). Perkančioji organizacija turi teisę tikslinti patvirtintus pirkimų planus ir, iškilus poreikiui, įtraukti naujus pirkimus.

14.  Mažos vertės pirkimus, kurių numatoma sutarties vertė neviršija 1000 eur. (vieno tūkstančio eurų) (be PVM) vykdo pirkimų organizatorius. Esant poreikiui, atsižvelgiant į pirkimo objekto sudėtingumą ar specifiką, Perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu pirkimo procedūrų vykdymui gali būti sudaroma Komisija. Pirkimo organizatorius ar Komisija veikia pagal ją sudariusio Perkančiosios organizacijos patvirtintą darbo reglamentą.
15.  Tuo pačiu metu atliekamoms kelioms pirkimo procedūroms gali būti paskirti keli pirkimų organizatoriai arba sudaromos kelios Komisijos. Pirkimų organizatorius ir Komisija yra atskaitingi Perkančiosios organizacijos vadovui ir vykdo tik rašytines jo užduotis bei įpareigojimus.

 

III.     PIRKIMŲ VYKDYMAS

16.  Mažos vertės pirkimai atliekami šiais būdais:

16.1. neskelbiama apklausa;

16.2. skelbiama apklausa;

16.3. įstatyme numatytais pirkimo būdais.
17.  Jei Perkančioji organizacija nusprendžia vykdyti pirkimą kuriuo nors iš pirkimo būdų, numatytų Įstatyme, pirkimas vykdomas vadovaujantis atitinkamą pirkimo būdą reglamentuojančiomis Įstatymo nuostatomis.


Neskelbiama apklausa

 18.  Neskelbiama apklausa žodžiu gali būti atliekama vykdant mažos vertės  pirkimus, kai prekių, paslaugų ar darbų  pirkimų vertė yra mažesnė kaip 3000 (trys tūkstančiai) eurų.
19.  Neskelbiama apklausa atliekama apklausiant vieną ir daugiau tiekėjų (Aprašo 21 punktas) arba tris ir daugiau tiekėjų (Aprašo 22 punktas).
20.  Neskelbiama apklausa atliekama žodžiu (telefonu, tiesiogiai prekybos vietoje, vertinama internete tiekėjų skelbiama informacija apie prekių, paslaugų ar darbų kainą ir kitaip) arba raštu (elektroniniu paštu, paštu, faksu ar kitomis priemonėmis), kai:

20.1.   kreipiamasi į vieną tiekėją šio Aprašo numatytais atvejais (Aprašo 21 punktas);

20.2.   jeigu prekes patiekti, paslaugas suteikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas dėl vienos iš šių priežasčių:

20.2.1.  pirkimo tikslas yra sukurti ar įsigyti unikalų meno kūrinį ar meninį atlikimą;

20.2.2.  konkurencijos nėra dėl techninių priežasčių;

20.2.3.  dėl išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsaugos;

20.3.  jeigu perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių ir nustatė, kad iš jo verta pirkti papildomai, siekiant iš dalies pakeisti turimas prekes ar įrenginius arba padidinti turimų prekių ar įrenginių kiekį, kai, pakeitus tiekėją, Perkančiajai organizacijai reikėtų įsigyti medžiagų, turinčių kitokias technines charakteristikas, ir dėl to atsirastų nesuderinamumas arba per didelių techninių eksploatavimo ir priežiūros sunkumų;

20.4.  jeigu prekės kotiruojamos ir perkamos prekių biržoje;

20.5.  kai ypač palankiomis sąlygomis perkama iš tiekėjo, kuris yra likviduojamas, restruktūrizuojamas, bankrutuojantis, bankrutavęs ar su kreditoriais sudaręs taikos sutartį, arba tiekėjui taikomos panašios procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus;

20.6.  kai iš to paties tiekėjo perkamos naujos paslaugos ar darbai, panašūs į tuos, kurie buvo pirkti pagal pirminę pirkimo sutartį, kai yra abi šios sąlygos kartu:

20.6.1.  visi nauji pirkimai yra skirti tam pačiam projektui, dėl kurio buvo sudaryta pirminė pirkimo sutartis, vykdyti, o pagrindiniame projekte buvo numatyta galimų papildomų paslaugų ar darbų pirkimo apimtis ir sąlygos, kurioms esant bus perkama papildomai;

20.6.2.  pirminė pirkimo sutartis buvo sudaryta paskelbus apie pirkimą Įstatyme nustatyta tvarka, skelbime nurodžius apie galimybę pirkti papildomai ir atsižvelgus į papildomų pirkimų vertę.

20.7.  perkamos prekės ir paslaugos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas;

20.8.   perkami muziejų eksponatai, archyvų ir bibliotekų dokumentai, prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai;

20.9.   perkamos prekės iš valstybės rezervo;

20.10.  perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis) bazėmis;

20.11.  perkamos Perkančiosios organizacijos darbuotojų mokymo ir konferencijų paslaugos;

20.12. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų narių, taip pat jų pasitelkiamų ekspertų teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos;

20.13.  perkamos prekės, jeigu jos gaminamos tik mokslinių tyrimų, eksperimentų, studijų ar eksperimentinės plėtros tikslais ir yra ženklinamos kaip išimtinai mokslo tikslams skirtos prekės;

20.14.  perkamos keleivių pervežimo, nakvynės ir kitos su tarnybine komandiruote susijusios paslaugos, kai jos įsigyjamos iš tiesioginio paslaugos teikėjo.
21.  Neskelbiant apie mažos vertės pirkimą, kreipiantis į vieną tiekėją, gali būti perkama šiais atvejais:

21.1.  atliekami mažos vertės pirkimai, kai prekių ar paslaugų ar darbų pirkimo vertė ne didesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) be PVM

21.2.  jei mažos vertės pirkime, apie kurį buvo skelbta, nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų arba visos pateiktos paraiškos ar pasiūlymai yra netinkami, o pirminės pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos;

21.3.  kai dėl įvykių, kurių Perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina ypač skubiai įsigyti prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo Perkančiosios organizacijos;

21.4.   jeigu prekes patiekti, paslaugas suteikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas dėl vienos iš šių priežasčių:

21.4.1.  pirkimo tikslas yra sukurti arba įsigyti unikalų meno kūrinį ar meninį atlikimą;

21.4.2.  konkurencijos nėra dėl techninių priežasčių;

21.4.3.  dėl išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsaugos;

21.5.  jeigu Perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių ir nustatė, kad iš jo verta pirkti papildomai, siekiant iš dalies pakeisti turimas prekes ar įrenginius arba padidinti turimų prekių ar įrenginių kiekį, kai, pakeitus tiekėją, Perkančiajam subjektui reikėtų įsigyti medžiagų, turinčių kitokias technines charakteristikas, ir dėl to atsirastų nesuderinamumas arba per didelių techninių eksploatavimo ir priežiūros sunkumų;

21.6.  jeigu prekės kotiruojamos ir perkamos prekių biržoje;

21.7.  jeigu yra trumpalaikės ypač palankios sąlygos, leidžiančios reikalingas prekes įsigyti už daug mažesnę negu rinkos kainą;

21.8.  kai ypač palankiomis sąlygomis perkama iš tiekėjo, kuris yra likviduojamas, restruktūrizuojamas, bankrutuojantis, bankrutavęs ar su kreditoriais sudaręs taikos sutartį, arba tiekėjo atžvilgiu taikomos panašios procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus;

21.9.  kai iš to paties tiekėjo perkamos naujos paslaugos ar darbai, panašūs į tuos, kurie buvo pirkti pagal pirminę pirkimo sutartį, kai yra abi šios sąlygos kartu:

21.9.1. visi nauji pirkimai yra skirti tam pačiam projektui, dėl kurio buvo sudaryta pirminė pirkimo sutartis, vykdyti, o pagrindiniame projekte buvo numatyta galimų papildomų paslaugų ar darbų pirkimo apimtis ir sąlygos, kurioms esant bus perkama papildomai;

21.9.2. pirminė pirkimo sutartis buvo sudaryta paskelbus apie pirkimą šiame Apraše nustatyta tvarka, skelbime nurodžius apie galimybę pirkti papildomai ir atsižvelgus į papildomų pirkimų vertę;

21.10.  jei perkamos prekės ir paslaugos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas;

21.11.  jei perkami muziejų eksponatai, archyvų ir bibliotekų dokumentai, prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai;

21.12.  jei perkamos prekės iš valstybės rezervo;

21.13.  jei perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis) bazėmis;

21.14.  jei perkamos Perkančiosios organizacijos darbuotojų mokymo ir konferencijų paslaugos;

21.15.  jei perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų narių, taip pat jų pasitelkiamų ekspertų, valstybės institucijų kontrolės veiklai reikalingų ekspertų teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos;

21.16.  jei perkamos prekės, gaminamos tik mokslinių tyrimų, eksperimentų, studijų ar eksperimentinės plėtros tikslais ir ženklinamos kaip išimtinai mokslo tikslams skirtos prekės;

21.17.  jei perkamos keleivių pervežimo, nakvynės ir kitos su tarnybine komandiruote susijusios paslaugos, kai jos įsigyjamos iš tiesioginio paslaugos teikėjo.

21.18.  jei perkamos prekės, paslaugos ar darbai, reikalingi vandentiekio ar nuotekų sistemos sudėtinių dalių avarijų šalinimui.

21.19.  Visais Aprašo 21.1 – 21.18 punktuose nurodytais atvejais Perkančioji organizacija gali (neprivalo) kreiptis į daugiau tiekėjų, jeigu tai objektyviai įmanoma.
22.   Neskelbiant apie mažos vertės pirkimą, kai netenkinama nei viena iš Aprašo 28.1 – 28.19 punktuose nurodytų sąlygų, kreipiantis ne mažiau kaip į tris tiekėjus, gali būti perkama šiais atvejais:

22.1.  atliekami mažos vertės pirkimai, kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė nuo 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) be PVM iki 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) be PVM, o darbų vertė nuo 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) be PVM iki 90 000 Eur (devyniasdešimt tūkstančių eurų) be PVM.

22.2.   Aprašo 22 punkte nurodytais atvejais Perkančioji organizacija gali (neprivalo) kreiptis į daugiau tiekėjų, jeigu tai objektyviai įmanoma.
23.  Neskelbiamos apklausos vykdymas kai kreipiamasi į ne mažiau kaip tris tiekėjus (Aprašo 22):

23.1.  Parengiami pirkimo dokumentai. Pirkimo dokumentai rengiami lietuvių kalba. Papildomai pirkimo dokumentai gali būti rengiami ir kitomis kalbomis.

23.2.   Pirkimo dokumentų reikalavimai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių ir neribotų tiekėjų galimybių dalyvauti mažos vertės pirkime.

23.3.   Nurodomas pasiūlymų pateikimo terminas. Jis nustatomas toks, kad tiekėjui pakaktų laiko parengti pasiūlymą.

23.4.  Vykdoma susipažinimo su pateiktais pasiūlymais procedūra. Patikrinama, ar tiekėjo siūlomas pirkimo objektas atitinka Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytus poreikius ir ar tiekėjo siūloma kaina nėra per didelė ir Perkančiajai organizacijai nepriimtina.

23.5.   Įvertinami gauti pasiūlymai. Neskelbiamoje apklausoje paprastai naudojamas mažiausios kainos kriterijus.

23.6.   Priimamas sprendimas dėl laimėtojo

23.7.  Suinteresuotieji dalyviai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu informuojami apie procedūros rezultatus, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu.

23.8.   Su dalyviu, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs, sudaroma pirkimo sutartis.

 

Skelbiama apklausa

 24.  Skelbiama apklausa atliekama CVP IS priemonėmis, užpildant skelbimą apie pirkimą, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.
25.  Pirkimas skelbiamos apklausos būdu gali būti vykdomas visais atvejais (net kai Aprašas leidžia rinktis paprastesnį pirkimo būdą (neskelbiamą apklausą raštu ar žodžiu).
26.  Skelbiamos apklausos eiga:

26.1. Parengiami pirkimo dokumentai. Pirkimo dokumentai rengiami lietuvių kalba. Papildomai pirkimo dokumentai gali būti rengiami ir kitomis kalbomis.

26.2.  Pirkimo dokumentuose turi būti:

26.2.1. prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai;

26.2.2.  techninė specifikacija;

26.2.3.  perkančiosios organizacijos siūlomos šalims pasirašyti pirkimo sutarties sąlygos ir (arba) pirkimo sutarties projektas, jeigu jis yra parengtas, įskaitant kiekio, kainodaros, apmokėjimo tvarkos, prievolių įvykdymo terminų, sutarties peržiūros sąlygų, subtiekėjų (jeigu pasitelkiami) keitimo tvarkos aprašymą;

26.2.4.  pasiūlymų rengimo reikalavimai;

26.2.5.  jei Perkančioji organizacija nusprendžia taikyti tiekėjų pašalinimo pagrindus, kvalifikacijos reikalavimus (žr. Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodiką) ir (arba) reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai, gali būti naudojamas Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentas (toliau – EBVPD) (žr. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį[1]). Jei EBVPD naudojamas – pateikiama nuoroda į jį: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lt, pateikiama informacija ar tiekėjų bus prašoma iškart pateikti dokumentus, patvirtinančius tiekėjo atitiktį keliamiems reikalavimams (žr. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnį). Perkančioji organizacija gali nusimatyti, jog dokumentų, patvirtinančių tiekėjo atitiktį keliamiems reikalavimams, bus prašoma tik iš galimo laimėtojo, netaikant reikalavimų dėl EBVPD;

26.2.6.  informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina ar sąnaudos. Į kainą ar sąnaudas turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai;

26.2.7.  reikalavimas tiekėjams nurodyti, kokiai pirkimo daliai ir kokie subtiekėjai (jeigu jie žinomi) pasitelkiami;

26.2.8.  informacija, kad tiekėjas privalo nurodyti, kuri informacija, vadovaujantis Įstatymo 20 straipsniu, yra konfidenciali;

26.2.9.  informacija apie pasiūlymų pateikimo termino pabaigą, pateikimo vietą ir būdą;

26.2.10. pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos;

26.2.11. būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų ir tokių prašymų pateikimo terminas, informacija, ar Perkančioji organizacija ketina rengti dėl to susitikimą su tiekėjais, taip pat būdai, kuriais Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus;

26.2.12.  pirkimo organizatoriaus arba Komisijos narių (vieno ar kelių), kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis, vardai, pavardės, kontaktinė informacija;

26.2.13. kita informacija, nurodyta Įstatymo 35 straipsnyje, pirkimo dokumentuose pateikiama pagal poreikį, atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką.

26.3.   Nustatomas pasiūlymų pateikimo terminas. Jis nustatomas toks, kad tiekėjui pakaktų laiko parengti pasiūlymą pagal nustatytus reikalavimus. Minimalus pasiūlymų pateikimo terminas – 3 darbo dienos nuo skelbimo paskelbimo CVP IS dienos. Nustatant pasiūlymo pateikimo terminą, į jį turi būti įtraukiamas papildomas laikas, reikalingas Viešųjų pirkimų tarnybai skelbimui paskelbti (1 darbo diena).

26.4.  Paskelbiamas skelbimas apie pirkimą Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.

26.5.  Susipažįstama su pasiūlymais: suėjus pasiūlymų pateikimo terminui, atveriami CVP IS priemonėmis pateikti pasiūlymai, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 44 str. nuostatomis;

26.6. Jei pasiūlymai teikiami el. priemonėmis, tuomet susipažinimo su pasiūlymais Komisijos posėdyje (vokų atplėšimo procedūroje) tiekėjai nedalyvauja ir Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyta, jog procedūroje galės dalyvauti tiekėjai ar jų įgaliotieji atstovai, sudaromas dalyvavusių asmenų sąrašas. Nedalyvavusiems tiekėjams, jeigu jie to pageidauja, CVP IS priemonėmis pateikiama informacija apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir jų pasiūlytas kainas.

26.7.   Įvertinami gauti pasiūlymai

26.8.  Tiekėjai informuojami apie patikrinimo rezultatus (tiekėjas atitinka / neatitinka keliamus reikalavimus). Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi keliamus reikalavimus atitinkantys dalyviai. Jei tiekėjas šalinamas iš pirkimo, tiekėjui nurodomas jo pašalinimo pagrindas.

26.9.   Jei tiekėjas nebuvo pašalintas – vertinama, ar jo siūlomas pirkimo objektas atitinka nustatytus reikalavimus ir ar tiekėjo pasiūlyta kaina nėra per didelė ir Perkančiajai organizacijai nepriimtina. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyta, jog bus taikomas toks reikalavimas, prašoma pagrįsti neįprastai mažą kainą ar sąnaudas. Tiekėjai informuojami apie vertinimo rezultatus. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad pasiūlymas, vadovaujantis jam nustatytais reikalavimais, turi būti atmetamas.

26.10. Sudaroma pasiūlymų eilė. Į pasiūlymų eilę įtraukiami tie tiekėjai, kurių pasiūlymai atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Pasiūlymų eilė sudaroma kainų didėjimo tvarka. Jei kelių tiekėjų pasiūlymų kainos yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. Eilė nesudaroma, jei pasiūlymą pateikė ar, pirkimo procedūrų metu atmetus kitus pasiūlymus, liko vienas tiekėjas.

26.11. Pirmasis pasiūlymų eilėje esantis tiekėjas (o jeigu ji nesudaroma – vienintelis pasiūlymą pateikęs ar vienintelis likęs nepašalintas tiekėjas) skelbiamas pirkimo laimėtoju, suinteresuotieji dalyviai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu informuojami apie procedūros rezultatus, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu. Dalyvis, kurio pasiūlymas nustatytas laimėjęs, kviečiamas sudaryti pirkimo ar preliminariosios sutarties.

26.12. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jei jo buvo prašoma), arba iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties, ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį Įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

26.13.  Jei priimamas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties arba pradėti pirkimą iš naujo – suinteresuotieji dalyviai apie tai informuojami, nurodant tokio sprendimo priežastis.

 

IV.   SUTARTIS

 27. Sudaromoje pirkimo sutartyje turi būti nustatomas ne ilgesnis kaip 3 metų nuo sutarties sudarymo prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo laikotarpis, išskyrus pagrįstus atvejus, kai atsižvelgiant į perkamo objekto ypatybes ir siekiant racionalaus lėšų panaudojimo būtina pailginti šį laikotarpį. Ilgesnis prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo laikotarpis nustatomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalies nuostatomis.
28.  Sutartis sudaroma raštu. Žodžiu ji gali būti sudaroma tik tada, kai pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų) be PVM.
29.  Kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, joje turi būti nurodoma:

29.1.  perkamos prekės, paslaugos ar darbai, preliminarus, o jeigu įmanoma – tikslus jų kiekis (apimtis);

29.2.  kainodaros taisyklės (jas nustatant, gali būti vadovaujamasi Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinta metodika);

29.3.  mokėjimo tvarka;

29.4.  sutarties prievolių įvykdymo terminai;

29.5.  sutarties peržiūros sąlygos ar pasirinkimo galimybės, jeigu tai numatoma;

29.6.  subtiekėjai, jeigu vykdant pirkimo sutartį jie pasitelkiami, ir jų keitimo tvarka;

29.7.  informacija, kad jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas Perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

29.8.  kita informacija, nurodyta Įstatymo 87 straipsnyje, pirkimo sutartyje pateikiama pagal poreikį, atsižvelgiant į pirkimo objekto specifiką.
30.  Pasirašant ar nutraukiant pirkimo sutartį, vykdant ir keičiant pirkimo sutartį, Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas bei keitimasis informacija gali vykti ne CVP IS priemonėmis.

31.  Vykdant pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus ir kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu.

 

 

 V.    INFORMACIJOS APIE PIRKIMUS TEIKIMAS

 
32.  Perkančioji organizacija suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis.

33.  Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti CVP IS. Šis reikalavimas netaikomas pirkimams, kai pasiūlymas pateikiamas žodžiu arba pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, pirkimams, kurie atlikti neskelbiant apie pirkimą.
34.  Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis Viešųjų pirkimų tarnybai jos nustatyta tvarka pateikia visų per kalendorinius metus sudarytų pirkimo sutarčių ataskaitą:
35.   Ataskaita pateikiama per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams.

 

 VI.   GINČŲ NAGRINĖJIMAS


36.   Ginčų nagrinėjimas, žalos atlyginimas, pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia, alternatyvios sankcijos reglamentuojamos vadovaujantis Įstatymo VII skyriaus nuostatomis.

 
VII.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 
37.  Pasikeitus šiame Apraše minimiems teisės aktams ar rekomendacinio pobūdžio dokumentams, taikomos aktualios tų teisės aktų ar rekomendacinio pobūdžio dokumentų redakcijos nuostatos. Aprašu vadovaujamasi tiek, kiek jis neprieštarauja imperatyvioms teisės aktų nuostatoms.

 

 


 

BĮ Varėnos socialinių paslaugų centro

mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Mažos vertės viešojo pirkimo apklausos pažymos forma)

 

 

BĮ VARĖNOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

 

MAŽOS VERTĖS PIRKIMO

APKLAUSOS PAŽYMA

 

20__ m._____________ d. Nr. ______

 

 

Pirkimo objekto pavadinimas:

Pirkimo objekto aprašymas (pagrindiniai kiekybiniai ir kokybiniai reikalavimai):

BVPŽ kodas:

 

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis:                                 taip

 

                                                                  ne

 

 

 

-          Vykdyta skelbiama apklausa:

   

Skelbimo paskelbimo data:

 

 

         

 

-          Vykdyta neskelbiama apklausa kreipiantis į vienintelį tiekėją:

   

Kvietimo išsiuntimo data:

 

 

-          Vykdyta neskelbiama apklausa kreipiantis į daugiau kaip 1 tiekėją:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiekėjai apklausti:             žodžiu

 

               raštu

     
                 

 

Apklausti/pateikę pasiūlymus tiekėjai:

Eil. Nr.

Tiekėjo pavadinimas

Adresas, interneto svetainės, el. pašto adresas, telefono, fakso numeris ir kt.

     
     
     

 

Tiekėjų siūlymai:

Eil. Nr.

Tiekėjo pavadinimas

Pasiūlymo pateikimo laikas

Kaina be PVM

     

 

     

 

     

 

 

 

Laimėjusiu pripažintas tiekėjas: _____________________________________________________________________________

 

 

Pastabos:

 

 

(pirkimo organizatoriaus pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Suderinta:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

            (Kuruojantis direktorius)

 


  

               _____________________

Naujienų prenumerata

El. paštas:

Kontaktai

Varėnos socialinių paslaugų centras
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna
Tel. / faks. +370 310 51 080
El. paštas info@varenosspc.lt

Darbo laikas

I-IV:         8.00–17.00
V:            8.00–15.45
Pietūs: 12.00–12.45

© 2015 Varėnos socialinių paslaugų centrasIT Sprendimai: UAB Intermedija ®