Penktadienis, 2023 m. rugsėjo 29 d., 14:24
+370 310 51 080
Titulinis Svetainės medis El. paštas

GLOBOS CENTRAS
Projekto pavadinimas:  
Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”.

 

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą. 

 

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 

Projekto partneriai: 66 globos centrai ir 60 savivaldybių.

 

Projekto tikslinė grupė: likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus.

 

Projekto siekiami rezultatai: 

  • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai;
  • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc.

 

Projekto pradžia: 2023-07-01

  

Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos: 15 046 600,00 Eur.

 

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 
Varėnos socialinių paslaugų centro globos centras 2018 – 2021 metais pagal Jungtinės veiklos partnerystės sutartį vykdo Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtros projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-405.

Pareiškėjas – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai – Varėnos rajono  savivaldybės administracija ir Varėnos socialinių paslaugų centro Globos centras.

Projekto tikslas: Globos centrų plėtra, darbo vietų kūrimas, paslaugų prieinamumo didinimas.

Jungtinės veiklos sutartis Nr. PROJ-JVS-36 pasirašyta 2018-10-30. Sutarties vykdymo terminas 36 mėn. Projekto biudžetas – 90 059 Eur su PVM (Europos struktūrinių fondų lėšos). Paslaugos asmenims teikiamos nemokamai.

Projekto paslaugų gavėjai – įvaikinti vaikai (įtėvių prašymu), globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojami (rūpinami) vaikai, budinčių globotojų prižiūrimi vaikai bei budintys globotojai, globėjai, nesusiję giminystės ryšiais, globėjai giminaičiai, įtėviai ar asmenys, ketinantys jais tapti.

Projekte  numatytos paslaugos 

  • socialinių darbuotojo atliekančio globos koordinatoriaus funkcijas konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo paslaugos;
  • psichologo konsultacijos;
  • atsižvelgiant į poreikį kitų specialistų konsultacijų ar paslaugų organizavimas.                                                                                                                                                                                                            
  • Norintiems gauti paslaugas: dėl konsultacijų galite kreiptis telefonu 8 667 48665 (Lina) arba 8 682 45672 (Elvyra). Taip pat laukiame Jūsų  atvykstant į  Varėnos socialinių paslaugų centro Globos centrą, esantį M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna (II a., 14 kab.)

 


Varėnos globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams (įtėvių prašymu), globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, globėjams nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.
Paslaugą reglamentuojantys teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo"

3.
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimas Nr. 405 „Dėl vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“


4Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. BV-16 „Dėl globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijų patvirtinimo“

5Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. A1-28 Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo"

 


GLOBOS CENTRO DARBUOTOJŲ DARBO LAIKASNaujienų prenumerata

El. paštas:

Kontaktai

Varėnos socialinių paslaugų centras
Įstaigos kodas: 301792843
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna
Tel. / faks. +370 310 51 080
El. paštas info@varenosspc.lt

Darbo laikas

I-IV:         8.00–17.00
V:            8.00–15.45
Pietūs: 12.00–12.45

© 2021 Varėnos socialinių paslaugų centras