Penktadienis, 2023 m. rugsėjo 29 d., 14:19
+370 310 51 080
Titulinis Svetainės medis El. paštas

ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGA


2019 m. liepos 18 d.
Varėnos socialinių paslaugų centras pasirašė Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį su Varėnos rajono savivaldybės administracija dėl Asmeninio asistento paslaugos teikimo veiklos finansavimo, siekiant įgyvendinti  ,,Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Varėnos rajono savivaldybėje".

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. Varėnos socialinių paslaugų centras per projekto įgyvendinimo laikotarpį planuoja įtraukti 10 asmenų, kuriesms bus teikiamos asmeninio asistento paslaugos.

Kas gali gauti paslaugą?

Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvavimą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Kokias paslaugas gali suteikti asmeninis asistentas?

  • Asmeninis asistentas gali suteikti asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
  • Asmeninis asistentas gali suteikti individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padės rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.);
  • Asmeninis asistentas gali lydėti asmenį į sveikatos priežiūros, užimtumo ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą;
  • Organizuoti asmens maitinimą (pamaitins, pakels ir palaikys daiktus);
  • Suteikti individualią pagalbą asmeniui, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, laiko suvokimas ir orientavimasis aplinkoje, dienos režimo laikymasis, savivoka, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).

Paslaugos trukmė – paslauga paslaugos gavėjui bus teikiama iki 4 valandų per dieną (darbo dienomis), atsižvelgiant į paslaugos gavėjo (jo šeimos, tėvų ar globėjų) poreikį. Projekto trukmė 20 mėnesių.
Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento paslaugą, ir (ar) jo tėvai ar įtėviai, globėjai (rūpintojai), ir (ar) sutuoktinis, ir (ar) vaikai (įvaikiai) ar jo įgaliotas atstovas kreipiasi į asmens gyvenamosios vietos seniūniją (jeigu asmuo deklaruotos gyvenamosios vietos neturi, – į seniūniją, kurioje yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą) ir pateikia:

1) laisvos formos prašymą gauti asmeninio asistento paslaugas, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti asmeninio asistento paslaugas, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, asmens, kuriam gali būti teikiama informacija apie priimtus sprendimus dėl asmeninio asistento paslaugų skyrimo, sustabdymo, atnaujinimo, nutraukimo ar asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo, vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, ar telefono ryšio numeris;

2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3) Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą (jei duomenų nėra valstybės registruose);

4) dokumentus ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančią prioriteto suteikimą, tik tokios apimties, kokia reikalinga norint gauti asmeninio asistento paslaugas (pavyzdžiui: moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, prašymo gauti socialines paslaugas kopiją) (jei duomenų nėra valstybės registruose).

Asmeninio asistento paslaugų poreikis vertinamas individualiai pagal Asmeninio asistento paslaugų poreikio vertinimo klausimyne  nurodytus asmens, turinčio teisę gauti asmeninio asistento paslaugas, poreikius 4 veiklose: asmens higiena, mityba, judėjimas/mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka.

Prioritetas teikiamas asmenims,

1) kurie lanko švietimo įstaigą;

2) dirba arba ieško darbo;

3) nebegyvena stacionarios socialinės globos įstaigoje ir gaudami paslaugas gyvena savarankiškai;

4) laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (prioritetas teikiamas laukiantiesiems eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas).

Seniūnijos socialinis darbuotojas pagal pateiktus dokumentus ir asmens ar asmens atstovo klausimyne pateiktus atsakymus nustato asmens asmeninio asistento paslaugų poreikį ir pateikia motyvuotą rekomendaciją dėl asmens asmeninio asistento paslaugų tikslingumo (netikslingumo) – nurodo val. skaičių  per dieną, dienų skaičių, veiklas, kuriose reikėtų asmeninio asistento pagalbos.

Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarka

1. Asmeninio asistento paslaugų poreikį, vadovaudamasis asmeninio asistento paslaugos vertinimo kriterijais, vertina  seniūnijos pagal gyvenamąją vietą socialinis darbuotojas.

2. Soc. darbuotojas, gavęs nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 10 dienų užpildo klausimyną.

3. Užpildęs klausimyną,  seniūnijos soc. darbuotojas ne vėliau kaip per 2 dienas pateikia išvadą ir rekomendaciją dėl asmeninio asistento paslaugų tikslingumo (netikslingumo) savivaldybės administracijos nustatyta tvarka paskirtam darbuotojui.

4. Sprendimo formą tvirtina savivaldybės administracija. Sprendime nurodoma galimų suteikti asmeninio asistento paslaugų trukmė (val. skaičius) per mėnesį, veiklos, kuriose gali būti teikiamos asmeninio asistento paslaugos.

5. Poreikis nustatomas vieniems metams nuo sprendimo priėmimo dienos.

6. Asmuo su asmeninio asistento paslaugų teikėju pasirašo Asmeninio asistento teikimo sutartį (per 30 d.)

7. Asmeninis asistentas per 10 d. nuo Sutarties pasirašymo dienos su asmeniu (ar) asmens atstovu sudaro Individualų asmeninio asistento paslaugų teikimo planą.


ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS


Prašymas asmeninio asistento paslaugai

Naujienų prenumerata

El. paštas:

Kontaktai

Varėnos socialinių paslaugų centras
Įstaigos kodas: 301792843
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna
Tel. / faks. +370 310 51 080
El. paštas info@varenosspc.lt

Darbo laikas

I-IV:         8.00–17.00
V:            8.00–15.45
Pietūs: 12.00–12.45

© 2021 Varėnos socialinių paslaugų centras