Penktadienis, 2023 m. rugsėjo 29 d., 13:11
+370 310 51 080
Titulinis Svetainės medis El. paštas
Kvietimas dalyvauti Varėnos socialinių paslaugų centro organizuojamame konkurse direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams pareigoms užimti

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Varėnos socialinių paslaugų centras
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams

Pareigybės aprašymas:

VARĖNOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SOCIALINIAMS REIKALAMS PAREIGINIAI NUOSTATAI

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams priimamas dirbti pagal darbo sutartį.

2. Varėnos socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams yra Centro biudžetinių įstaigų II grupės specialistas.

3. Pareigybės lygis – A2.

 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

4. Varėnos socialinių paslaugų centro (toliau – Centro) direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams pareigybė reikalinga organizuoti socialinės srities darbą, siekiant įgyvendinti įstaigai iškeltus uždavinius bei funkcijas;

5. Centro direktoriaus pavaduotoju socialiniams reikalams Darbo kodekso nustatyta tvarka priimamas asmuo, turintis ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arbą jam prilygintą socialinio darbo išsilavinimą ir mokantis lietuvių kalbą;

6. Direktoriaus pavaduotoją socialiniams reikalams į darbą priima ir atleidžia iš darbo Centro direktorius. Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams pavaldus ir atskaitingas Centro direktoriui.

III. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams turi:

6.1. turėti aukštąjį arba jam prilygintą socialinių mokslų išsilavinimą;

6.2. turėti socialinio darbo ir biudžetinės įstaigos vadybos žinių, sugebėti jas taikyti;

6.3. mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu;

6.4. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų teikimą;

6.5. būti susipažinęs su Centro veiklos nuostatais, Centro vidaus taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu ir Centro direktoriaus įsakymais reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą ir darbo santykius;

6.6. turėti geras socialinio darbo žinias, sugebėti jas taikyti, vadovautis Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksu;

6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti Centro veiklą, savo darbą, numatyti socialinio darbo perspektyvas, rengti projektus, programas, ataskaitas;

6.8. gebėti įvertinti kliento socialinę situaciją, veiksmingai bendrauti su asmeniu ir jo aplinka, efektyviai organizuoti žmoniškuosius, finansinius bei kitus galimus išteklius, organizuojant socialinių paslaugų teikimą;

6.9. gebėti savarankiškai parinkti geriausius konkrečiam klientui tinkančius socialinio darbo metodus;

6.10. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.11. sugebėti bendrauti su klientais, mokėti juos išklausyti, teikti konsultacijas ir valdyti konfliktines situacijas.

IV. FUNKCIJOS

 

7. Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams vykdo šias funkcijas:

7.1. nesant direktoriaus, jį pavaduoja ir vykdo direktoriaus funkcijas;

7.2. organizuoja, analizuoja, planuoja Centro veiklą;

7.3. dalyvauja kuriant Centro veiklos, strateginius planus;

7.4. savarankiškai planuoja savo darbą, pagal kompetenciją nagrinėja ir rengia atsakymus į gyventojų prašymus, paklausimus, skundus;

7.5. bendrauja ir bendradarbiauja su socialinėmis organizacijomis;

7.6. Centro direktoriui įgaliojus, atstovauja kliento teises valstybinėse institucijose;

7.7. rengia ir vykdo projektus;

7.8. konsultuoja, kontroliuoja bei vertina socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų darbą;

7.9. kontroliuoja ir koordinuoja lankomosios priežiūros darbuotojų darbą, teikiant socialinės priežiūros ir socialinės globos asmens namuose paslaugas;

7.10. organizuoja ir koordinuoja intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir laikino apnakvindinimo paslaugas;

7.11. dalyvauja Centro organizuojamuose renginiuose, ruošia klientų darbus parodoms ir pan.;

7.12. renka, kaupia ir sistemina informaciją apie socialinio darbo naujoves;

7.13. renka, apibendrina ir skleidžia socialinių paslaugų teikimui reikalingą informaciją;

7.14. rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, priešgaisrine darbo sauga, palankia aplinka Centro darbuotojų ir lankytojų kolektyve;

7.15. teikia pasiūlymus Centro direktoriui dėl socialinių paslaugų teikimo gerinimo;

7.16. skleidžia gerąją patirtį: įgytas teorines socialinio darbo žinias ir praktinius socialinio darbo įgūdžius bei gebėjimus nuolat perteikia kolegoms, socialiniams darbuotojams, socialinio darbuotojo padėjėjams, lankomosios priežiūros darbuotojams ir kitiems socialinį darbą dirbantiems asmenims;

7.17. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Centro direktoriaus pavedimus, siekiant įgyvendinti pavestus uždavinius ir tikslus.

 

V. TEISĖS

 

8. Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams turi teisę:

8.1. reikalauti iš socialinės paslaugos gavėjų, jų šeimos narių, globėjų (rūpintojų), tėvų, atsakingų institucijų darbuotojų bei Centro darbuotojų, informacijos ir reikalingų dokumentų jam pavestoms funkcijoms vykdyti;

8.2. tikrinti ir kontroliuoti Centro darbuotojų veiklą;

8.3. savarankiškai susirašinėti su kitomis organizacijomis ir įstaigomis, jo kompetencijos klausimais;

8.4. kelti kvalifikaciją, atestuotis;

8.5. dalyvauti pasitarimuose, seminaruose, mokymuose ir kitokio pobūdžio renginiuose socialinių paslaugų ir įstaigos darbo klausimais;

8.6. turėti savo pareigoms vykdyti tinkamas darbo sąlygas ir priemones;

8.7. naudotis teisėmis, kurias suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai.

 

VI. ATSAKOMYBĖ

 

9. Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams atsako už:

9.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų, Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų teikimą, vykdymą;

9.2. Centro direktoriaus įsakymų ir šių pareiginių nuostatų vykdymą;

9.3. funkcijų ir pareigų, išvardintų šiuose nuostatuose, atlikimą;

9.4. vidaus darbo tvarkos, priešgaisrinės, darbo saugos ir sveikatos instrukcijų laikymąsi;

9.5. patikėtų materialinių vertybių, dokumentų, antspaudų saugojimą;

9.6. pažeidimus darbe Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Įsigaliojus naujiems teisės aktams, šie pareiginiai nuostatai gali būti papildyti ar pakeisti.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Adresas: Varėnos r. sav., Varėnos m., M. K. Čiurlionio g. 61A


Telefonas:+37060940188

El. paštas:dovile.barciukiene@gmail.com

Komentarai:
Vardas
El. paštas
Saugos kodas

Naujienų prenumerata

El. paštas:

Kontaktai

Varėnos socialinių paslaugų centras
Įstaigos kodas: 301792843
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna
Tel. / faks. +370 310 51 080
El. paštas info@varenosspc.lt

Darbo laikas

I-IV:         8.00–17.00
V:            8.00–15.45
Pietūs: 12.00–12.45

© 2021 Varėnos socialinių paslaugų centras