Trečiadienis, 2023 m. gruodžio 6 d., 10:18
+370 310 51 080
Titulinis Svetainės medis El. paštas
Jei apsisprendėte tapti globėju

 

Kiekvienas vaikas turi turėti namus ir šeimą, artimus žmones, kuriuos gali laikyti savais ir pasitikėti, pasiguosti, paprašyti pagalbos, ar prisiglausti, apkabinti. Deja, ne visi vaikai mūsų šalyje turi tokią galimybę. Tačiau ir Jūs, ir mes galime tai pakeisti. Nebijokime pasidalinti savo meile ir namų šiluma su vaikais, kuriuos pagimdė kiti ir tapti globėjais, rūpintojais ar įtėviais.
Sužinokite kaip jais tapti ir padarykite vaikus laimingais!


Daugiau informacijos telefonu: + 370 679 21 690
el. paštu: varenagimk@gmail.com
Jei apsisprendėte tapti globėju pirmiausia Jūs turite kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių (VTAS). Ten Jūs turite:

 • Parašyti prašymą, (kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę, šeimyninę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, globos motyvus, pageidaujamų globoti vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos rūšį);

 

 • Turėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją,

 

 • Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų, kad fizinis asmuo neserga ligomis, kurių sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina LR Vyriausybės įgaliota institucija (046a forma);

 

 • turėti kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų rašytinius sutikimus.

 

 • Taip pat Jūs turite pateikti papildomus dokumentus. Rašytiniame prašyme nurodote, ar sutinkate, kad VTAS pats savarankiškai surinktų nurodytus papildomus dokumentus, duomenis ir informaciją. Jeigu nesutinkate, kad VTAS surinktų nurodytus duomenis, Jūs šiuos duomenis per 14 kalendorinių dienų nuo rašytinio prašymo pateikimo savarankiškai pateikiate VTAS. 

 

Atestuoti globėjų, įtėvių mokymo konsultavimo (GIMK) specialistai, gavę prašymą iš VTAS dėl Jūsų vertinimo, su Jumis susisieks telefonu arba elektroniniu paštu. Būsite informuoti apie organizuojamus mokymus skirtus būsimiems globėjams ir įtėviams. Jūs dalyvausite 10 – ies susitikimų grupiniuose mokymuose. Taip pat susitiksite su atestuotais GIMK specialistais individualiems pokalbiams. Visas pasirengimo laikotarpis nuo mokymų pradžios iki išvadų pateikimo trunka ne ilgiau kaip keturis mėnesius. Pateikus dokumentus, mokymų ilgiausiai gali tekti laukti iki trijų mėnesių.

 

Papildomų dokumentų sąrašas:

 • Duomenys įrodantys fizinio asmens santuoką, ištuoką, našlystę;
 • Duomenys įrodantys fizinio asmens giminystę su vaiku, kurį norėtų globoti, jeigu yra vaiko giminaitis;
 • Duomenis įrodančius teismo santuokos pripažinimą negaliojančia, jeigu teismas santuoką pripažino negaliojančia;
 • Duomenis įrodančius sutuoktinių gyvenimą skyrium, jeigu yra teismo sprendimas dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium;
 • Pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie VRM apie fizinio asmens teistumą už tyčinius nusikaltimus, o iš teritorinės policijos įstaigos pažymą apie fizinio asmens administracinių teisės pažeidimų padarymą;
 • Pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento apie kartu su fiziniu asmeniu gyvenančių kitų fizinių asmenų teistumą už tyčinius nusikaltimus, o iš teritorinės policijos įstaigos – pažymą apie kartu su fiziniu asmeniu gyvenančių kitų asmenų administracinių teisės pažeidimų padarytų;
 • Duomenis apie Civilinio kodekso 3.269 straipsnio 2 – 5 punktuose nurodytus pagrindus.


 1. Bendraujate su socialiniu darbuotoju, kuris įvertins Jūsų pasirengimą tapti globėjais. 4 – 6 individualių pokalbių metu kalbėsitės apie Jūsų vaikystės patirtį, asmenines savybes, santykius su Jums artimais žmonėmis, santuokinį gyvenimą, šeimos gyvenimo būdą, požiūrį į vaikų auklėjimą, aptarsite Jūsų buities sąlygas, finansinę padėtį. Taip pat apie tai, kodėl nusprendėte globoti, apie Jūsų viltis bei lūkesčius, susijusius su globa.
 2. Socialinis darbuotojas norės sužinoti su Jumis kartu gyvenančių žmonių nuomonę apie vaikų globą.
 3. Nurodote mažiausiai du asmenis, kurie rekomenduotų Jus kaip asmenis, tinkančius tapti globėjais.
 4. Kartu su savo sutuoktiniu ar sugyventinio statusą turinčiu asmeniu dalyvaujate 10 grupinio darbo užsiėmimuose pagal GIMK programą.
 5. Susipažįstate su atestuoto GIMK specialisto parašytu Jūsų apibūdinimu bei išvadomis bei pasirašote po išvada.
 6. Atsižvelgiant į atestuoto GIMK specialisto išvadas bei Jūsų pageidavimus, Jums bus pasiūlytas globoti vaikas (vaikai). Jums bus pateikti duomenys apie vaiko gimimo datą ir vietą, dabartinę vaiko gyvenamąją vietą, jo tėvus bei artimus giminaičius, sveikatą, vystymąsi. Įvertinę pateiktus duomenis, Jūs nuspręsite ar sutinkate globoti pasiūlytą vaiką (vaikus). Davę teigiamą atsakymą, Jūs galėsite susipažinti su vaiku.

 

 

Vaiko globėju (rūpintoju) negali būti skiriamas asmuo

 • neturintis dvidešimt vienerių metų, išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja artimasis giminaitis;
 • pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu;
 • nuo kurio buvo atskirtas vaikas;
 • buvęs įtėviu (įmote), jeigu jo tėvo valdžia buvo apribota dėl to, kad įtėvis (įmotė) netinkamai atliko savo pareigas arba jis buvo atskirtas nuo vaiko;
 • jeigu anksčiau jo, kaip vaiko globėjo (rūpintojo), įgaliojimai buvo nutraukti kodekso 3.246 straipsnyje numatytais pagrindais;
 • teistas už tyčinius nusikaltimus;
 • sulaukęs šešiasdešimt penkerių metų arba vyresnis, išskyrus artimąjį giminaitį, jeigu jis nori laikinai globoti jaunesnį kaip dešimties metų vaiką;
 • turintis psichikos sutrikimą ar sergantis kitomis ligomis, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija.

 

 

Jei apsisprendėte tapti įtėviu

Kreipiatės į VTAS (pagal gyvenamąją vietą) ir pateikiate šiuos dokumentus:

 • prašymą įvaikinti raštu;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • medicininę pažymą (forma Nr. 046/a);
 • duomenis, įrodančius fizinio asmens santuoką, ištuoką, našlystę;
 • pažymą apie šeimos sudėtį;
 • sutuoktinio rašytinį sutikimą įvaikinti, kai vaiką įvaikina vienas iš sutuoktinių;
 • pažymą apie šeimos gyvenamąsias patalpas;
 • pažymą apie gaunamas pajamas.

 

Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau – VTAS), gavęs aukščiau išvardintus dokumentus, kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos bei teritorinę policijos įstaigą dėl pažymos apie Jūsų ir kitų kartu gyvenančių asmenų teistumą ir administracinės teisės pažeidimus.

Surinkę ir pateikę VTAS reikiamus dokumentus, sulauksite atestuotų GIMK specialistų kurie vykdo globėjų ir įtėvių mokymus, kvietimo dalyvauti mokymuose pagal GIMK programą.

Dalyvavimas 10 grupinio darbo užsiėmimuose, pagal GIMK programą, kurie vyksta kartą per savaitę (susitikimo trukmė – 3 val.) Individualūs (3-5) susitikimai su atestuotais GIMK specialistais Jūsų namuose (vyksta lygiagrečiai su grupiniais mokymais, individualiai suderinus laiką).

Pasibaigus grupiniams mokymams bei individualiems susitikimams, atestuoti GIMK specialistai per 20 darbo dienų parengia išvadą dėl Jūsų tinkamumo tapti įtėviais. Susipažinę su GIMK specialisto išvadomis, parašote savo komentarą bei pasirašote.

Išvada persiunčiama VTAS.

 

GIMK mokymų temos:

 1. Įvadas į globėjų ir įtėvių rengimo programą GIMK;
 2. darbas komandoje užtikrinant stabilumą vaiko gyvenime;
 3. atviras kalbėjimas su įvaikintu vaiku ar globojamu vaiku;
 4. raidos poreikių tenkinimas. Ryšiai.
 5. raidos poreikių tenkinimas. Netektys.
 6. savosios vertės pajautimas. Šeimos ryšių stiprinimas.
 7. auklėjimas.
 8. pastovių ryšių stiprinimas.
 9. pasiruošimas pokyčiams (permainų planavimas);
 10. sąmoningas sprendimo priėmimas.

 

Šeimos vertinimas atliekamas ir išvada rengiama pagal penkias gebėjimų grupes:

 • saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas;
 • vaikų poreikių tenkinimas bei raidos sunkumų kompensavimas;
 • vaiko ryšių su biologine šeima užtikrinimas;
 • pagalba vaikui užmezgant saugius ir patvarius ryšius;
 • bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.

 

Atestuotiems GIMK specialistams parengus išvadą apie Jūsų pasirengimą įvaikinti, VTAS jos kopiją ir Jūsų pateiktus dokumentus persiunčia Valstybinei Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai (toliau – VTAĮT), kuri įtraukia Jus į norinčiųjų įvaikinti vaikų apskaitą.

VTAĮT parenka šeimai galimą įvaikinti vaiką iš galimų įvaikinti vaikų sąrašo ir informaciją apie vaiką persiunčia į VTAS, pagal šeimos gyvenamąją vietą. VTAS šią informaciją pateikia šeima, kuri, susipažinusi su jai siūlomo vaiko byla, gauna leidimą susitikti su vaiku. Susipažinusi ir pabendravusi su vaiku, šeima priima galutinį sprendimą dėl konkretaus vaiko įsivaikinimo. Esant Jūsų sutikimui įvaikinti pasiūlytą vaiką, Jūs turite kreiptis į vaiko ar savo gyvenamosios vietos apylinkės teismą su pareiškimu dėl įvaikinimo.

 

Laukiame Jūsų Varėnos socialinių paslaugų centre. Mūsų adresas – M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna (17 kabinetas)

 

 

 

 

Komentarai:
Vardas
El. paštas
Saugos kodas

Naujienų prenumerata

El. paštas:

Kontaktai

Varėnos socialinių paslaugų centras
Įstaigos kodas: 301792843
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna
Tel. / faks. +370 310 51 080
El. paštas info@varenosspc.lt

Darbo laikas

I-IV:         8.00–17.00
V:            8.00–15.45
Pietūs: 12.00–12.45

© 2021 Varėnos socialinių paslaugų centras