Penktadienis, 2023 m. rugsėjo 29 d., 06:12
+370 310 51 080
Titulinis Svetainės medis El. paštas

INTEGRALIOS PAGALBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS


                                                                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                     Varėnos rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                                                                                   2016 m. gruodžio 27 d. sprendimu

                                                                                                                                      Nr. T-VIII-551

 
INTEGRALIOS PAGALBOS ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose (toliau – Integrali pagalba) paslaugos teikimo tikslus ir pagrindinius principus, paslaugos sudėtį, gavėjus, trukmę, skyrimą ir teikimą, paslaugos sąrašus, paslaugos teikimo sustabdymą ir nutraukimą, mokėjimą už suteiktas paslaugas ir jų finansavimą.

2. Integralios pagalbos tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą socialinės globos ir slaugos paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene.

3. Integralios pagalbos paslauga skiriama Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto asmens sprendimu.

4. Integralią pagalbą teikia Varėnos rajono savivaldybės BĮ Varėnos socialinių paslaugų centras (toliau – Centras).

5. Integrali pagalba organizuojama ir teikiama vadovaujantis šiais principais:

5.1. prieinamumo – integrali pagalba organizuojama ir teikiama taip, kad būtų užtikrintas šių paslaugų teikimo asmeniui prieinamumas – kuo arčiau jo gyvenamosios vietos (asmens namuose);

5.2. tinkamumo – turi būti užtikrinta integralios pagalbos kokybė ir efektyvumas. Asmeniui skiriamos ir teikiamos tokios integralios pagalbos paslaugos, kurios atitinka asmens interesus ir nustatytus poreikius;

5.3. bendradarbiavimo – integralios pagalbos organizavimas ir teikimas turi būti pagrįstas įstaigų, teikiančių socialinės globos ir slaugos paslaugas, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, savivaldybės administracijos padalinių ir specialistų, šeimos, bendruomenės, visuomeninių organizacijų bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba, siekiant tinkamos, kokybiškos ir prieinamos asmenims integralios pagalbos;

5.4. kompleksiškumo – integrali pagalba asmeniui turi būti nustatoma kompleksiškai, įvertinant asmens, jo šeimos galimybes ir derinant su kitomis socialinės paramos ir sveikatos apsaugos formomis;

5.5. saugumo – asmeniui, jo šeimai turi būti užtikrintas kvalifikuotas integralios pagalbos teikimas bei saugus socialinių darbuotojų, socialinio darbuotojo padėjėjų, slaugytojų, slaugytojų padėjėjų, ergoterapeuto/masažisto darbas;

5.6. komandos – tai socialinio darbo ir slaugos specialistų susitelkimas tenkinti asmens poreikius, paslaugų prieinamumą, panaudojant savo profesines žinias ir įgūdžius bei dalijantis atsakomybe už suteiktas paslaugas.

 

II. INTEGRALIOS PAGALBOS SUDĖTIS

 

6. Integrali pagalba susideda iš dvejų dalių:

6.1. dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu; 

6.2. slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis.

7. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugomis siekiama sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau pilnavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padėti įveikti negalią, ligą, socialinę atskirtį ir užkirsti kelią kitoms socialinėms problemoms kilti.

8. Slaugos asmens namuose paslaugomis siekiama pagerinti asmens gyvenimo kokybę, išsaugoti jo savarankiškumą gyvenamojoje aplinkoje, apsaugoti asmenį nuo ligos paūmėjimo ar progresavimo, skatinant jo savirūpą.

9. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimas yra derinamas su slaugos asmens namuose paslaugomis.

 

III. INTEGRALIOS PAGALBOS GAVĖJAI

 

10. Integralios pagalbos gavėjai yra:

10.1. suaugę darbingo amžiaus asmenys su negalia, kuriems nustatytas dalinio arba visiško nesavarankiškumo lygis, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis priežiūros (pagalbos) arba nuolatinės slaugos poreikis ir kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Varėnos rajono savivaldybė.

10.2. senatvės pensijos amžių sukakę asmenys su sunkia negalia, kuriems nustatytas dalinio arba visiško nesavarankiškumo lygis, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis priežiūros (pagalbos) arba nuolatinės slaugos poreikis ir kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Varėnos rajono savivaldybėje.

11. Kiti asmenys, kuriems Varėnos rajono savivaldybės administracijos įgalioto asmens sprendimu skirta integralios pagalbos paslauga.

 

IV. INTEGRALIOS PAGALBOS PASLAUGŲ TRUKMĖ

 

12. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų trukmė gali būti skirtinga, individualiai atsižvelgiant į socialinės globos namuose poreikį, asmens gyvenimo ir buities sąlygas.

13. Dienos socialinė globa teikiama nuo 2 iki 4 valandų per dieną 5 kartus per savaitę asmens namuose. Valandų poreikį nustato Centro socialinis darbuotojas pirmo apsilankymo pas asmenį namuose metu ir suderinęs su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu (jo globėju, rūpintoju arba asmenį atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu).

14. Slaugos paslaugos teikimo trukmę nustato slaugytojas pirmo apsilankymo pas asmenį namuose metu suderinęs su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu (jo globėju, rūpintoju arba asmenį atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu). Slaugos paslaugos gali būti teikiamos iki 2 val. per dieną, iki 5 kartų per savaitę.

15. Siekiant išvengti slaugos namuose paslaugų dubliavimo, skatinamosios pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos į slaugos namuose paslaugų sąrašą nėra įtrauktos, nes jos finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų ir jas atlieka Asmens pirminės sveikatos priežiūros įstaigų slaugos specialistai.

16. Gavus sprendimą dėl integralios pagalbos namuose paslaugų skyrimo, Centro slaugytojas atlieka slaugos namuose poreikio vertinimą, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę, šeimos gydytojo (gydančio gydytojo) rekomendacijas, paskyrimus (forma 027/a), asmens savarankiškumo lygį ir užpildo Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą slaugos poreikių namuose vertinimo anketą.

 

V. INTEGRALIOS PAGALBOS SKYRIMAS IR TEIKIMAS

 

17. Asmens integralios pagalbos poreikį nustato Varėnos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų (toliau – seniūnijų) socialiniai darbuotojai, kurie, nustatę socialinių paslaugų poreikį, išvadas pateikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus (toliau – Socialinės paramos skyrius) specialistui, atsakingam už socialinių paslaugų organizavimą.

18. Dėl integralios pagalbos paslaugų gavimo asmuo (jo globėjas, rūpintojas arba asmenį atstovaujantis suaugęs šeimos narys) raštu kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūniją ir pateikia:

18.1 užpildytą Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“; 

18.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išskyrus atvejus, kai dėl atitinkamos socialinės paslaugos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

 18.3 pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose).

18.4. neįgaliojo pažymėjimo kopiją;

18.5. pažymos apie nustatytą specialųjį priežiūros (pagalbos) poreikį (SPP-2) arba specialųjį nuolatinės slaugos poreikį (forma SPS-1), išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, kopiją;

18.6. pažymas apie asmens (šeimos) pajamas, išskyrus atvejus, kai seniūnijų darbuotojai duomenis gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų;

18.7. sveikatos priežiūros įstaigos medicinos dokumentų išrašą (F027/a).

19. Seniūnijos darbuotojas, gavęs asmens (globėjo, rūpintojo arba asmenį atstovaujančio suaugusio šeimos nario) raštišką prašymą-paraišką dėl integralios pagalbos  reikalingumo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos privalo įvertinti asmens socialinės globos poreikį.

20. Asmens integralios pagalbos poreikis nustatomas senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro2006 m. balandžio 5 d. patvirtintu įsakymu „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“.

21. Darbuotojas, nustatęs asmens socialinių paslaugų poreikį, pateikia išvadą dėl siūlomų socialinių paslaugų Socialinės paramos skyriaus specialistui, atsakingam už socialinių paslaugų organizavimą.

22. Sprendimas dėl integralios pagalbos asmeniui skyrimo priimamas per 14 kalendorinių dienų nuo seniūnijos darbuotojo išvadų pateikimo dienos ir sprendimo dėl integralios pagalbos asmeniui skyrimo projekto gavimo Socialinės paramos skyriuje dienos.

23. Sprendimo dėl integralios pagalbos skyrimo kopija ir suformuota asmens byla ne vėliau kaip per 3 darbo dienas perduodama Centrui ir saugoma Centre.

24. Centras, gavęs iš Socialinės paramos skyriaus dokumentus dėl integralios pagalbos skyrimo, per 3 darbo dienas organizuoja integralios pagalbos teikimą ir sudaro su asmeniu (jo globėju, rūpintoju arba asmenį atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu) integralios pagalbos teikimo sutartį. Sutarties formą tvirtina Centro direktorius.

25. Asmenys, kuriems paskirta integralios pagalbos teikimo paslauga, nesant laisvų vietų, gali būti įrašomi į eilę. Eilė integralios pagalbos paslaugoms gauti sudaroma atsižvelgiant į asmens prašymo-paraiškos integralios pagalbos paslaugoms gauti pateikimo datą ir į gyvenamąją vietą. Integralios pagalbos paslaugos teikiamos teritoriniu principu.

26. Integrali pagalba teikiama asmens namuose, atsižvelgiant į individualius asmens ir jo šeimos interesus.

27. Asmuo privalo sudaryti tinkamas sąlygas integralios pagalbos namuose paslaugų teikimui (turėti tinkamus indus, priemones, įrangą ir pan.).

28. Teikiant integralią pagalbą, pildomos Centro direktoriaus įsakymu patvirtintos dokumentų formos.

29. Integrali pagalba asmens namuose, teikiama komandos, kurios tikslas – išsiaiškinti asmens socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų poreikį, organizuoti ir teikti šias paslaugas, taikant efektyvias slaugos priemones bei socialines paslaugas, principu.

30. Komandą sudaro šie specialistai: socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai, slaugytojas ir jo padėjėjai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai (ergoterapeutas, masažistas).

31. Socialinio darbuotojo padėjėjas ir slaugytojo padėjėjas yra tiesioginis integralios pagalbos teikėjas. Jo pareigos, teisės ir atsakomybė numatomi pareigybės aprašyme. 

32. Centro direktorius ar jo įgaliotas socialinis darbuotojas, įvertinęs socialinės globos ir slaugos dažnumą (trukmę) ir paslaugų gavėjų skaičių, tvirtina socialinio darbuotojo padėjėjo ir slaugytojo padėjėjo integralios pagalbos teikimo (darbo) grafiką.

33. Integralios pagalbos poreikį šių paslaugų teikimo laikotarpiu, pasikeitus socialinėms aplinkybėms ar asmens sveikatos būklei, pagal poreikį peržiūri Centro socialinis darbuotojas ir slaugytojas.

34. Jei asmeniui, gaunančiam integralią pagalbą, reikalinga keisti paslaugų rūšį, Centro direktorius dėl paslaugų rūšies keitimo su asmens prašymu kreipiasi į Socialinės paramos skyrių dėl kitos rūšies socialinių paslaugų (ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos) asmeniui skyrimo. 

35. Socialinio darbuotojo padėjėjais, slaugytojo padėjėjais, teikiančiais integralią pagalbą, negali dirbti asmenys, kuriuos su paslaugų gavėjais sieja giminystės ar svainystės ryšiai.

36. Ergoterapijos paslaugų skaičių nustato ergoterapeutas, vadovaudamasis sveikatos     priežiūros įstaigos užpildytu medicinos dokumento išrašu (F027/a).

37. Masažo paslaugų skaičių nustato masažuotojas, vadovaudamasis sveikatos priežiūros įstaigos užpildytu medicinos dokumento išrašu (F027/a).

 

 

 

VI. INTEGRALIOS PAGALBOS (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS) PASLAUGŲ SĄRAŠAI

 

38. Integrali pagalba – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti, pagalba dienos metu asmens namuose.

39. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų sąrašas sudaromas vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.
40. Dienos socialinės globos paslaugų, teikiamų asmens namuose, sąrašas pateikiamas 1 priede.

41. Slaugos asmens namuose paslaugų sąrašas sudaromas vadovaujantis Sveikatos ministro įsakymu patvirtintais reikalavimais ir slaugos namuose paslaugų sąrašu, Medicinos normomis: MN 57:2011 „Bendruomenės slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ ir MN 21:2000 „Slaugytojo padėjėjas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė“.
42. Slaugos paslaugų, teikiamų asmens namuose, sąrašas pateikiamas 2 priede.

 

VII. INTEGRALIOS PAGALBOS SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

 

43. Integrali pagalba sustabdoma arba nutraukiama Varėnos rajono savivaldybės administracijos įgalioto asmens sprendimu.

44.  Integrali pagalba sustabdoma:
44.1. paslaugų gavėjui (globėjui, asmeniui, turinčiam įgaliojimą, kitiems suinteresuotiems asmenims) pateikus raštišką prašymą, ne ilgiau kaip 4 mėnesiams;

44.2. paaiškėjus, kad asmuo (šeima), jo globėjas, rūpintojas, besikreipiantis dėl integralios pagalbos, pateikė neteisingą informaciją socialinių paslaugų poreikio vertinimui, norėdamas gauti integralią pagalbą. Šiuo atveju integrali pagalba sustabdoma tol, kol, atsižvelgiant į naujai paaiškėjusias aplinkybes, pakartotinai nustatomas poreikis;

44.3. kai asmens namuose nuolat girtaujama, smurtaujama ir/ar iškyla kita grėsmė integralios pagalbos paslaugų teikėjų saugumu (iki bus pašalintos nurodytos aplinkybės); 

44.4. kai įtariama, kad asmuo (jo šeimos nariai) gali sirgti užkrečiama liga, iki tol, kol gaunama gydytojų išvada, kad asmuo nekelia pavojaus tiesioginiams paslaugų teikėjams – socialinio darbuotojo padėjėjui ir/ar slaugytojo padėjėjui užsikrėsti;

44.5. kai asmens namuose visiškai nesudarytos sąlygos integralios pagalbos namuose paslaugų teikimui: namuose antisanitarinės sąlygos, nėra tinkamų indų, priemonių, įrangos ir pan. (iki bus pašalintos nurodytos priežastys).

45. Integrali pagalba nutraukiama:

45.1. kuriai nors iš šalių nevykdant arba netinkamai vykdant sutartyje numatytus įsipareigojimus; 
45.2. paslaugų gavėjui mirus;
45.3. paslaugų gavėjui apsigyvenus valstybės ar savivaldybės išlaikomoje įstaigoje;          

45.4. paslaugų gavėjui išvykus gyventi į kitą rajoną;

45.5. paslaugų gavėjo iniciatyva, raštu pranešus paslaugų teikėjui;

45.6. kitais šiame Tvarkos apraše nenumatytais atvejais.

46. Centras apie integralios pagalbos teikimo pasikeitimus per 5 darbo dienas raštu informuoja Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.

 

 

VIII. MOKĖJIMAS UŽ INTEGRALIĄ PAGALBĄ

 

47. Integrali pagalba susideda iš dviejų dalių: dienos socialinės globos asmens namuose ir slaugos paslaugų asmens namuose.

48. Slaugos paslaugos asmens namuose Integralios pagalbos plėtros veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro2015 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-435 ,,Dėl Integralios pagalbos plėtros veiksmų plano patvirtinimo“ įgyvendinimo laikotarpiu, kai jos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis, teikiamos nemokamai.

49. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų kaina, teikiant integralią pagalbą, apskaičiuojama vadovaujantis Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, įvertinant socialinės globos paslaugų organizavimo išlaidas, prekių ir paslaugų kainas rinkoje bei šių paslaugų teikimo ypatumus, Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimais „Dėl socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir „Dėl Varėnos socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo“.

50. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos kaina, teikiant integralią pagalbą, – tai socialinių paslaugų teikimo vienam paslaugos gavėjui per atitinkamą laikotarpį išlaidų pinigine išraiška suma.

51. Mokėjimo už dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas, teikiant integralią pagalbą, dydis asmeniui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

 

IX. INTEGRALIOS PAGALBOS FINANSAVIMAS

 

52. Integralios pagalbos paslaugų finansavimo šaltiniai:

52.1. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams socialinei globai asmenims su sunkia negalia organizuoti;

52.2. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos;

52.3. lėšos, gautos už suteiktas dienos socialinės globos paslaugas;

52.4. kitos teisėtai gautos lėšos.

53. Lėšų panaudojimo kontrolę vykdo:

53.1. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitos valstybinės kontrolės teisę turinčios institucijos kontroliuoja valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinei globai asmenims su sunkia negalia organizuoti lėšų panaudojimą;

53.2. Europos socialinio fondo agentūra kontroliuoja Europos struktūrinių fondų lėšų, skirtų slaugos namuose paslaugoms organizuoti, panaudojimą;

53.3. Centro veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka Varėnos rajono savivaldybės kontrolierius (Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba). Vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

54. Centras atsako už lėšų, skirtų integralios pagalbos paslaugoms finansuoti, tinkamą panaudojimą.

 

 

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

55. Šis Tvarkos aprašas gali būti keičiamas ir papildomas, pasikeitus teisės aktams.

56. Šis Tvarkos aprašas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

_________________

 

 

 

 

Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo

                        1 priedasDIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ ASMENS NAMUOSE,

SĄRAŠAS

 

           

Nr.

Paslaugos pavadinimas

Teikimo trukmė (dažnumas)

Specialistas


1.

Informavimas

Pagal poreikį

Socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas

2.

Konsultavimas

1 kartas per mėnesį

Socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas

3.

Bendravimas

Pagal poreikį

Socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas

4.

Tarpininkavimas ir atstovavimas

2 kartai per mėnesį

Socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas

5.

Pagalba sprendžiant asmens problemas

 

Socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas

5.1.

Dokumentų ar pažymų tvarkymas

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

5.2.

Mokesčių apskaičiavimas, knygelių užpildymas, sumokėjimas

1 kartas per mėnesį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

5.3.

Transporto organizavimas

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

5.4.

Laisvalaikio ir užimtumo organizavimas (laikraščių, knygų skaitymas)

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

6.

Maitinimo organizavimas

 

Socialinio darbuotojo padėjėjas

6.1.

Maisto produktų pirkimas

5 kartai per savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

6.1.1.

Maisto produktų pirkimas (iki5 kg) artimiausioje parduotuvėje be asmens

5 kartai per savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

6.1.2.

Maisto produktų pirkimas turgavietėje (iki
5 kg) be asmens

1 kartas per savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

6.2.

Maisto ruošimas

5 kartai per savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

6.2.1.

Pagalba ruošiant maistą (sutvarkant darbo vietą)

5 kartai per savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

6.2.2.

Maisto ruošimas (sutvarkant darbo vietą)

5 kartai per savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

6.2.3.

Pagaminto maisto pašildymas

5 kartai per savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

6.3.

Karšto maisto atnešimas

5 kartai per savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

6.4.

Pagalba maitinantis (išskyrus asmenis su rijimo sutrikimais ar maitinamus dirbtiniu būdu)

5 kartai per savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

7.

Pagalba buityje ir namų ruošoje

 

Socialinio darbuotojo padėjėjas

7.1.

Indų plovimas

5 kartai per savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

7.2.

Lovos klojimas ir patalinės keitimas

5 kartai per savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

7.3.

Gyvenamosios vietos tvarkymas

2 kartai per

savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

7.3.1.

Dalinis buto tvarkymas: dulkių valymas, grindų ar kilimo valymas neatstumiant baldų

2 kartai per

savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

7.3.2.

Virtuvės tvarkymas: dulkių valymas, grindų ar kilimo valymas neatstumiant baldų

2 kartai per

savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

7.3.3.

Tualeto patalpos grindų valymas

2 kartai per

savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

7.3.4.

Vonios patalpos grindų valymas

2 kartai per

savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

7.3.5.

Šiukšlių išnešimas iki5 kgvienu metu

5 kartai per

savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

7.4.

Asmens naudojimo ir pramoninių prekių pirkimas

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

8.

Asmens higienos paslaugų organizavimas

 

Socialinio darbuotojo padėjėjas

8.1.

Skalbimas

2 kartai per

savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

8.1.1.

Skalbimas automatine skalbimo mašina, sudedant skalbinius bei skalbimo priemones į skalbimo mašiną

2 kartai per

savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

8.1.2.

Skalbinių pakabinimas ar nukabinimas

2 kartai per

savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

8.2.

Pagalba rengiantis, prausiantis

 

Socialinio darbuotojo padėjėjas

8.2.1.

Asmens higienos priemonių ir vandens paruošimas asmens apsiprausimui

5 kartai per

savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

8.2.2.

Pagalba prausiantis

5 kartai per

savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

8.2.3.

Pagalba rengiantis

5 kartai per

savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

8.2.4.

Pagalba šukuojantis

5 kartai per

savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

8.2.5.

Vienkartinių asmens higienos priemonių keitimas

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

9.

Sveikatos priežiūros organizavimas

 

Socialinio darbuotojo padėjėjas

9.1.

Medikamentų pirkimas artimiausioje vaistinėje be asmens

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

9.2.

Medikų kvietimo organizavimas

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

9.2.1.

Gydytojo kvietimo organizavimas ar užrašymas pas gydytoją telefonu iš asmens namų

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

9.2.2.

Nenumatytu atvejų iškvietus medikus pas asmens, jo laukimas

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

10.

Ūkio darbai

 

Socialinio darbuotojo padėjėjas

10.1.

Kuro įsigijimo organizavimas

 

Socialinio darbuotojo padėjėjas

10.1.1.

Malkų pirkimo ir supjovimo, kito kuro įsigijimo organizavimas

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

10.1.2.

Malkų ar kito kuro atnešimas iki5 kgvienu kartu

5 kartai per savaitę (šildymo sezono metu)

Socialinio darbuotojo padėjėjas

10.2.

Krosnies iškūrenimas

 

Socialinio darbuotojo padėjėjas

10.2.1.

Krosnies iškūrenimas (1 krosnis)

5 kartai per savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

10.2.2.

Krosnies pakūrus valymas (1 krosnis)

5 kartai per savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

10.3.

Vandens atnešimas

5 kartai per savaitę

Socialinio darbuotojo padėjėjas

10.4.

Sniego nukasimas

 

Socialinio darbuotojo padėjėjas

10.4.1.

Sniego nukasimas malkoms atsinešti

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

10.4.2.

Sniego nukasimas vandens atsinešti

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

11.

Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas

 

Socialinio darbuotojo padėjėjas

11.1.

Pagalba tvarkant pinigų apskaitą

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

11.2.

Apsipirkimo ir mokesčių mokėjimo planavimas

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

11.3.

Namų ruošos darbų planavimas

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

12.

Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį

 

Slaugytojas, socialinio darbuotojo padėjėjas

12.1.

Pagalba asmeniu judant ar keičiant kūno padėtį

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

12.2.

Pagalba sveikatos priežiūros specialistui teikiant slaugos paslaugą asmeniui, klojant lovą, keičiant patalynę, vienkartines asmens higienos priemones, prausiant, maudant, rengiant ir panašiai

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

12.3.

Pagalba vartojant paskirtus medikamentus (slaugytojo priežiūroje)

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

12.4.

Pagalba matuojant organizmo kūno sistemų veiklą (slaugytojo priežiūroje)

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

12.5.

Patalpų vėdinimas

Pagal poreikį

Socialinio darbuotojo padėjėjas

                                                       

____________________

 

Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo

                                                                                    2 priedas

 
SLAUGOS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ ASMENS NAMUOSE,

SĄRAŠAS

 

Nr.

Paslaugos pavadinimas

Teikimo trukmė (dažnumas)


Specialistas

1.

Konsultavimas sveikatos priežiūros paslaugų teikimo klausimais

 

Slaugytoja

1.1.

Konsultavimas slaugos klausimais

Pagal poreikį

Slaugytoja

1.2.

Asmens gyvybinių veiklų stebėjimas, vertinimas, dokumentavimas

Pagal poreikį

Slaugytoja

2.

 

Maitinimas

 

Slaugytoja ar slaugytojo padėjėjai

2.1.

Maitinimas per burną (maisto paruošimas, maitinimas ar pagalba maitinantis)

Pagal poreikį

Slaugytoja ar slaugytojo padėjėjai

2.2.

Maitinimas per gastrostomą ir jejunostomą, gydytojui paskiru (zondo keitimo paslauga neteikiama)

Pagal poreikį

Slaugytoja

3.

Medikamentų vartojimas ( asmens aprūpinimas medikamentais ir kitomis priemonėmis )

 

Slaugytoja, slaugytojo padėjėjai

3.1.

Medikamentų vartojimo kontrolė (gydytojų rekomendacijų vykdymas, asmens ir jo artimųjų mokymas vartoti paskirtus medikamentus)

Pagal poreikį

Slaugytoja ar slaugytojo padėjėjai

3.2.

Rektalinių žvakučių įdėjimas (gydytojui paskyrus ar farmacininkui rekomendavus)

Pagal poreikį

Slaugytoja ar slaugytojo padėjėjai

3.3.

Gydomoji vonelė (gydytojui paskyrus ar farmacininkui rekomendavus)

Pagal poreikį

Slaugytoja ar slaugytojo padėjėjai

3.4.

Pavilgų dėjimas (gydytojui paskyrus ar farmacininkui rekomendavus)

Pagal poreikį

Slaugytoja, slaugytojo padėjėjai

3.5.

Kompresų dėjimas (gydytojui paskyrus ar farmacininkui rekomendavus)

Pagal poreikį

Slaugytoja ar slaugytojo padėjėjai

3.6.

Tepalų naudojimas (gydytojui paskyrus ar farmacininkui rekomendavus)

Pagal poreikį

Slaugytoja ar slaugytojo padėjėjai

4.

Organizmo sistemų veiklos matavimas

 

 

Slaugytoja

4.1.

Arterinio kraujo spaudimo matavimas

Pagal poreikį

Slaugytoja

4.2.

Pulso skaičiavimas

Pagal poreikį

Slaugytoja

4.3.

Kūno temperatūros matavimas

Pagal poreikį

Slaugytoja

4.4.

Gliukozės kiekio periferiniame kraujuje nustatymas (asmuo turi turėti aparatą bei diagnostinę juostelę gliukozei nustatyti)

Pagal poreikį

Slaugytoja

5.

Asmens higienos paslaugos

 

Slaugytoja, slaugytojo padėjėjai

 

5.1.

Tarpvietės ir genitalijų priežiūra

Pagal poreikį

Slaugytoja ar slaugytojo padėjėjai

5.2.

Kirkšnių priežiūra

Pagal poreikį

Slaugytoja ar slaugytojo padėjėjai

5.3.

Krūtų priežiūra

Pagal poreikį

Slaugytoja ar slaugytojo padėjėjai

5.4.

Burnos ertmės priežiūra (dantų valymas, burnos gleivinės priežiūra, išimamų dantų protezų priežiūra )

Pagal poreikį

Slaugytoja ar slaugytojo padėjėjai

5.5.

Nagų priežiūra (asmuo turi turėti specialias asmenines žirkles)

Pagal poreikį

Slaugytoja ar slaugytojo padėjėjai

5.6.

Akių priežiūra (plovimas, akinių, lęšių, dirbtinės akies higiena )

Pagal poreikį

Slaugytoja ar slaugytojo padėjėjai

5.7.

Ausų priežiūra (išorinių klausomųjų landų, klausos aparato valymas)

Pagal poreikį

Slaugytoja ar slaugytojo padėjėjai

5.8.

Nosies landų valymas

Pagal poreikį

Slaugytoja ar slaugytojo padėjėjai

5.9.

Plaukų priežiūra (šukavimas, galvos plovimas, džiovinimas, vyrams – barzdos skutimas)

Pagal poreikį

Slaugytoja ar slaugytojo padėjėjai

5.10.

Asmens lovos tvarkymas

Pagal poreikį

Slaugytoja ar slaugytojo padėjėjai

5.11.

Asmens marškinių ir kitų drabužių keitimas

Pagal poreikį

Slaugytoja ar slaugytojo padėjėjai

5.12.

Asmens maudymas vonioje ar po dušu

Pagal poreikį

Slaugytoja ar slaugytojo padėjėjai

5.13.

Asmens dalinis prausimas lovoje

Pagal poreikį

Slaugytoja ir slaugytojo padėjėjai

5.14.

Sauskelnių, įklotų keitimas

Pagal poreikį

Slaugytoja ar slaugytojo padėjėjai

5.15.

Pakišamųjų indų naudojimas (antelės, basonai)

Pagal poreikį

Slaugytoja ar slaugytojo padėjėjai

5.16.

Šlapimo reflekso skatinimas

 

Pagal poreikį

Slaugytoja

6.

Pragulų profilaktika

 

Slaugytoja ar slaugytojo padėjėjai

6.1.

Kūno padėties keitimas

Pagal poreikį

Slaugytoja ar slaugytojo padėjėjai

6.2.

Perkėlimas iš lovos į/iš neįgaliojo vežimėlio, tualetinės kėdės (teikiama tik esant techninės pagalbos priemonėms)

Pagal poreikį

Slaugytoja ar slaugytojo padėjėjai

6.3.

Pagalba atsistojant ar atsisėdant (teikiama tik esant techninės pagalbos priemonėms)

Pagal poreikį

Slaugytoja ar slaugytojo padėjėjai

7.

Kitos slaugos procedūros

 

Slaugytoja ar slaugytojo padėjėjai

7.1.

Šildyklės uždėjimas

Pagal poreikį

Slaugytoja ar slaugytojo padėjėjai

7.2.

Ledo pūslės uždėjimas

 

Pagal poreikį

Slaugytoja ar slaugytojo padėjėjai

7.3.

Žarnyno valymas valomosiomis klizmomis

Pagal poreikį

Slaugytoja ar slaugytojo padėjėjai

 

7.4.

Dirbtinių kūno angų (stomų) priežiūra

 

Pagal poreikį

Slaugytoja

7.5.

Drenų, kateterio priežiūra (dreno ir kateterio keitimas neteikiamas)

 

Pagal poreikį

Slaugytoja

8.

Masažo paslauga

 

 

 

Masažuotojas, ergoterapeutas

8.1.

Konsultavimas masažo klausimais     

Pagal poreikį

Masažuotojas, ergoterapeutas

8.2.

Masažo paslauga

Pagal poreikį

Masažuotojas,

ergoterapeutas

9.

Ergoterapijos paslauga

 

 

Ergoterapeutas

9.1.

Konsultavimas ergoterapijos klausimais        

 

Pagal poreikį

Ergoterapeutas

9.2.

Ergoterapijos paslauga

 

Pagal poreikį

Ergoterapeutas

 

 

 

___________________________

 

 

 

 

 

 

 

Naujienų prenumerata

El. paštas:

Kontaktai

Varėnos socialinių paslaugų centras
Įstaigos kodas: 301792843
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna
Tel. / faks. +370 310 51 080
El. paštas info@varenosspc.lt

Darbo laikas

I-IV:         8.00–17.00
V:            8.00–15.45
Pietūs: 12.00–12.45

© 2021 Varėnos socialinių paslaugų centras