Penktadienis, 2023 m. rugsėjo 29 d., 07:37
+370 310 51 080
Titulinis Svetainės medis El. paštas

VARĖNOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS TEIKIANT INTEGRALIOS PAGALBOS PASLAUGAS

             

PATVIRTINTA

              Varėnos socialinių

              paslaugų centro direktoriaus

                                     2016 m. gruodžio  1  d. įsakymu Nr. V-37

                                                                                                                           2021 m. kovo 30 d. redakcija Nr. V-49  

                   

 

 

VARĖNOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS TEIKIANT DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS PASLAUGAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1.  Varėnos socialinių paslaugų centro vidaus darbo tvarkos taisyklės teikiant dienos socialinės globos ir slaugos paslaugas (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Varėnos socialinių paslaugų centro (toliau - Centras) vidaus tvarką, apibrėžia darbuotojų ir Centro klientų santykius ir elgesį.

2. Centras veikia vadovaudamasis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu ir darbo kodeksais, Socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, nacionaliniais, Europos ir tarptautiniais medicinos standartais (medicinos, higienos normomis), Varėnos rajono savivaldybės teisės aktais, reguliuojančiais Centro veiklą.

3. Be šių Taisyklių, Centro darbuotojų, teikiančių dienos socialinės globos ir slaugos paslaugas, darbines funkcijas ir pareigas apibrėžia darbuotojų darbo sutartys, darbo saugos saugos instrukcijos, pareigybės aprašymai, Centro direktoriaus įsakymai.

4. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

 

 

                    II. KLIENTŲ KREIPIMOSI IR PASLAUGŲ SKYRIMO TVARKA

 

5. Dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų gavėjai yra asmenys, kuriems nepakanka socialinės priežiūros paslaugų:

5.1. suaugęs, darbingo amžiaus asmuo su negalia, kuris dėl neįgalumo iš dalies ar visiškai netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, kuriam reikalingos dienos socialinės globos  ir slaugos paslaugos namuose;

5.2. senyvo amžiaus asmuo, kuriam nustatytas specialusis priežiūros (pagalbos) ar slaugos poreikis, kuris dėl amžiaus ir sveikatos būklės iš dalies ar visiškai netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, kuriam reikalingos dienos socialinės globos ir slaugos paslaugos namuose.

5.3. Kiti asmenys, kuriems Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu skirta integralios pagalbos paslauga.

6. Dienos socialinė globa ir slauga teikiama komandos principu. Tai slaugytojo, socialinio darbuotojo bei jų padėjėjų, ergoterapeuto ir/ar kinezaterapiauto/masažuotojo teikiama paslauga, siekiant užtikrinti visus būtinus asmens globos ir slaugos poreikius.

7. Norėdami gauti informaciją apie Centre teikiamas paslaugas, klientai ar jų artimieji kreipiasi į Centro administraciją telefonu ar atvykę į įstaigą.

8. Dėl paslaugos skyrimo, asmenys kreipiasi pagal gyvenamąją vietą į seniūnijos socialinį darbuotoją,  pateikdami reikiamus dokumentus ir užpildydami prašymo formą:

8.1 prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą SP-8, patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro (pildoma vietoje);
8.2 asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);

8.3 specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymas, jei jos asmeniui jau išduotos;

8.4 darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT);

8.5  neveiksnumo nustatymo, globėjo paskyrimo dokumentus (jei asmeniui išduoti).

9. Paslaugos teikiamos vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto asmens sprendimu, kuriame nurodomi kliento duomenys – vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, teikiamų paslaugų rūšis, apmokėjimo ir kitos sąlygos.

10. Gavus Varėnos rajono savivaldybės administracijos įgalioto asmens sprendimą, Centro darbuotojai vyksta pas klientą į namus, kur sudaroma paslaugų teikimo sutartis.

 

 

III. MOKĖJIMO UŽ PASLAUGAS TVARKA

 

11. Mokėjimas už socialinę globą namuose skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymais ir Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimais.

12. Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

13. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą, dydis nustatomas proporcingai teikiamos paslaugos trukmei.

14. Mokėjimas už slaugos namuose paslaugas nenustatomas. Jos yra apmokamos iš Europos Sajungos struktūrinių fondų lėšų projekto įgyvendinimo laikotarpiu.

 

   
  IV. CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

 
15. Centras turi teisę:

15.1. laikydamasis dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimo sutarties, pasirinkti paslaugų teikimo būdus ir priemones;

15.2. prieš pradėdamas teikti dienos socialinės globos ir slaugos paslaugas, apžiūrėti paslaugų teikėjo darbo vietą (paslaugų gavėjo gyvenamąjį kambarį). Radęs trūkumų, pranešti paslaugų gavėjo šeimos nariams ar kitiems artimiesiems, kad jie būtų pašalinti;

15.3. kontroliuoti, kaip paslaugų gavėjas ar jo šeimos nariai laikosi šių Taisyklių dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, atsisakyti teikti (nutraukti) dienos socialinės globos ir slaugos paslaugas, jeigu yra pavojus darbuotojo saugai ir sveikatai.

15.4. nukrypti nuo socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimo sutarties sąlygų, paslaugų gavėjo ar jo šeimos narių nurodymų, kai pagal konkrečias nenumatytas aplinkybes tai būtina daryti dėl paslaugų gavėjo interesų, jeigu dėl nenumatytų aplinkybių iš anksto nebuvo įmanoma atsiklausti paslaugų gavėjo ar jo šeimos nario.

16.  Centro pareigos:

16.1. sudaryti su socialinės globos ir slaugos paslaugų gavėju paslaugų teikimo sutartį; 16.2. užtikrinti kokybišką dienos socialinės globos ir slaugos paslaugą;

16.3. užtikrinti būtinosios medicinos pagalbos teikimą (būtinosios medicinos pagalbos mastą ir teikimo tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministro įsakymai);

16.4. teikiant dienos socialinės globos ir slaugos paslaugas, teikti tik tas slaugos ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos Centrui išduotoje licencijoje;

16.5. užtikrinti, kad būtų naudojamos tik tokios sveikatos priežiūros technologijos, gaminiai ir priemonės, kurios yra aprobuotos ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje;

16.6. užtikrinti, kad būtų tinkamai pildomos ir saugomos asmens bylos, asmens slaugos apskaitos bylos ir kita teisės aktais patvirtinta medicininė dokumentacija;

16.7. užtikrinti vienodas klientų teises į dienos socialinės globos ir slaugos paslaugas;

16.8 saugoti kliento medicininę paslaptį, išskyrus atvejus, kai Centras, teisės aktų nustatyta tvarka, privalo pateikti informaciją apie klientą tretiesiems asmenims;

16.9. užtikrinti, kad informacija apie klientą valstybės institucijoms ar kitoms įstaigoms būtų teikiama tik teisės aktų nustatyta tvarka;

16.10. Centro darbuotojai pagal savo kompetenciją privalo informuoti klientus apie savo darbo tvarką, teikiamas socialines paslaugas, atliekamas slaugos ir kt. procedūras bei suteikti informaciją kitais klausimais, susijusiais su kliento sveikata.

17. Organizuojant bei teikiant dienos socialinės globos ir slaugos paslaugas vadovaujamasi šiais principais:

17.1. Prieinamumo. Asmens (šeimos) dienos socialinės globos ir slaugos paslaugos turi būti organizuojamos taip, kad būtų užtikrintas šių paslaugų teikimo asmeniui (šeimai) prieinamumas.

17.2. Tinkamumo. Asmeniui turi būti skiriamos ir teikiamos paslaugos, kurios atitiktų asmens ir šeimos interesus bei nustatytus poreikius.

17.3. Bendradarbiavimo. Paslaugų teikimas turi būti pagrįstas Centro darbuotojų, teikiančių paslaugas, sveikatos priežiūros įstaigų, savivaldybės institucijų ir įstaigų bendradarbiavimu bei tarpusavio pagalba, siekiant tinkamų, kokybiškų ir prieinamų asmenims (šeimoms) paslaugų.

17.4. Kompleksiškumo. Dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų poreikis asmeniui turi būti nustatomas kompleksiškai, įvertinant asmens (šeimos) galimybes ir derinant su kitomis socialinės ir sveikatos apsaugos formomis.

17.5. Saugumo. Asmeniui ir (ar) jo šeimai turi būti užtikrintas kvalifikuotas ir saugus dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimas.

17.6. Komandos. Tai specialistų susitelkimas vienam tikslui pasiekti – tenkinti asmens socialinės globos ir slaugos paslaugų poreikius, jų prieinamumą, panaudojant savo profesines žinias ir įgūdžius bei dalijantis atsakomybe už suteiktas paslaugas.V. KLIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

18. Kiekvienas Centro paslaugų gavėjas turi teisę: 

18.1. gyventi oriai ir nepriklausomai bei dalyvauti visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime; 

18.2. į kokybiškas socialines paslaugas; 

18.3. į lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, neįgalumo ar kitokiais pagrindais nediskriminavimo užtikrinimą, gaunant socialines paslaugas; 

18.4. gauti informaciją apie Socialinių paslaugų centre teikiamas socialines paslaugas, jų teikimo tvarką, pasikeitimus bei galimybes jomis pasinaudoti; 

18.5. į nešališką ir pagarbų Centro darbuotojų, teikiančių paslaugas, elgesį; 

18.6. į privataus gyvenimo neliečiamumą, išskyrus atvejus, kuriuos numato įstatymai; 

18.7. į informacijos ir dokumentų apie paslaugų gavėją ir jo šeimą konfidencialumą; 

18.8. susipažinti su surinktais jo asmens duomenimis laikantis teisėto konfidencialumo; 

18.9. į saugias, jo sveikatą ir orumą atitinkančias, socialines paslaugas; 

18.10. gauti informaciją apie socialines paslaugas teikiantį specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją; 

18.11. gauti informaciją apie socialinės pagalbos teikimo eigą, metodus; 

18.12. dalyvauti sudarant jo individualius planus, aktyviai reikšti nuomonę visais jam teikiamų socialinių paslaugų klausimais ir Centro veiklos, planų kūrimo bei įgyvendinimo klausimais; 

18.13. į profilaktinę sveikatos priežiūrą ir teisę į gydymą nacionalinių teisės aktų ir praktikos nustatyta tvarka; 

18.14. į minties, sąžinės ir religijos laisvę; 

18.15. pareikšti savo nuomonę apie gaunamas paslaugas Centro darbuotojams žodžiu, raštu  bei anoniminėje paslaugų gavėjų apklausos anketoje; 

18.16. prašyti paslaugos, jeigu pačiam sunku tvarkyti reikalus; 

18.17. pats nutarti už ką balsuoti. 

18.18.teisę skųstis. 

19. Kiekvienas Centro paslaugų gavėjas turi pareigą: 

19.1. nepiktnaudžiauti savo negalia; 

19.2.  teikti teisingą informaciją; 

19.3. informuoti Centro atsakingą darbuotoją apie išvykimą, grįžimą ar gyvenimo sąlygų pasikeitimą; 

19.4. saugoti savo sveikatą; 

19.5. pagal galimybes, rūpintis savimi; 

19.6. būti mandagus; 

19.7. mokėti už socialines paslaugas (už praėjusį mėnesį mokama iki kito mėnesio 25 d.). 

2021 m. kovo 30 d. redakcija Nr. V-49


 

VI. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR KLIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

20. Klientas gali išsakyti nusiskundimus žodžiu arba pateikti skundą raštu Centro administracijai.

21. Kilus ginčui, konfliktui tarp kliento ir Centro darbuotojo, pacientas turi kreiptis į Centro direktoriaus pavaduotoją socialiniams reikalams. Jei konfliktas neišsprendžiamas, pacientas gali kreiptis raštu į Centro administraciją.

22. Skundą gali pateikti klientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra kliento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia kliento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir klientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, šioje dalyje nurodytu reikalavimu neatitinkantys skundai grąžinami klientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.

23. Klientas skunde privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kliento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia asmens tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

24. Klientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.

25. Centras, gavęs kliento skundą, privalo ji išnagrinėti ir raštu pranešti klientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

26. Į klientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas klientai turi teisę kreiptis tik nepatenkinti skundų nagrinėjimu Centre, kuriame, jų manymu, jų teisės buvo pažeistos.

27. Klientų skundus nagrinėjančių valstybės institucijų sprendimus klientai turi teisę apskusti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VII. INFORMACIJOS KLIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA


28. Visa informacija apie kliento sveikatos būklę, slaugymą, asmeninio pobūdžio informacija yra konfidenciali net ir po kliento mirties. Konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint raštišką kliento sutikimą, arba jei tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai.

29. Neturint raštiško kliento sutikimo, informacija gali būti suteikta:

29.1. apie pavojingus kliento ketinimus, keliančius grėsmę jo paties ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei, teisėtvarkos ar kitoms institucijoms, teisės aktų nustatyta tvarka turinčioms teisę gauti tokią informaciją;

29.2. reikalaujant teismui, prokuratūrai, policijai ar kitoms valstybės institucijoms, turinčioms teisę įstatymų nustatyta tvarka gauti tokią informaciją.

30. Visuomenės informavimo priemonių atstovai bendrauti su klientu ar jį filmuoti/fotografuoti Centre, jo teritorijoje ar kliento namuose, gali tik informavę Centro administraciją bei gavę to kliento sutikimą.


 

VIII. ASMENS BYLŲ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO KLIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS   ASMENIMS TVARKA


31. Asmens byla yra Centro dokumentas ir yra saugomas jo administracijoje ar archyve. Nei klientas, nei kiti asmenys neturi teisės patys šio dokumento laikyti (saugoti) ar išnešti iš Centro.

32. Klientui pateikus raštišką prašymą, gali būti daromos asmens bylos dokumentų kopijos ar jos išrašai.

33. Kopijos iš asmens byloje esančių dokumentų gali būti daromos be asmens sutikimo, jei klientą slaugantis Centro slaugytojas siunčia jį tirti, konsultuoti ar gydyti į gydymo įstaigą. Turi būti pateikiama ne daugiau duomenų, negu būtina apibrėžtam tikslui pasiekti.

 

IX. CENTRO ADMINISTRACIJOS, KITŲ SPECIALISTŲ DARBO LAIKAS


 34. Centro administracijos darbo laikas – darbo dienomis yra nuo 8.00 iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val. Penktadieniais darbo laikas nuo 8.00 iki 16.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val., išskyrus tuos atvejus, kai Centro direktoriaus įsakymu patvirtintu grafiku, darbuotojai dirba papildomus darbus.

35. Kitų Centro darbuotojų darbo laikas – darbo dienomis yra nuo 8.00 iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val. Penktadieniais darbo laikas nuo 8.00 iki 16.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val., išskyrus tuos atvejus, kai Centro direktoriaus įsakymu patvirtintu grafiku, darbuotojai dirba papildomus darbus.

 

 

 

XII. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

 

36.  Centro teritorija ir patalpos turi būti švarios, tvarkingos, reguliariai valomos.

37.  Centro patalpose ir teritorijoje rūkyti draudžiama.

38. Centro darbuotojams draudžiama Centre būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų.

39. Centro darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius išteklius.

40. Centro elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, telefoniniais ryšiais ir kanceliarinėmis bei kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

41. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, Centro direktoriaus įsakymais.

42. Centro darbuotojai savo veikla privalo nepažeisti aplinkos kokybės normatyvų ir standartų, laikytis atliekų nukenksminimo tvarkos.

43. Centro darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su klientais, privalo dirbti vilkėdami švarią ir tvarkingą aprangą.

44. Darbo metu Centro darbuotojai privalo turėti galiojančius darbo pažymėjimus, išduotus Centro direktoriaus nustatyta tvarka.

45. Centro darbuotojas, paskutinis toje patalpoje baigęs darbą, turi sutvarkyti darbo vietą, išjungti elektros prietaisus, uždaryti langus ir užrakinti patalpas.

46. Centro darbuotojai privalo užtikrinti klientų asmens duomenų saugumą taip, kaip nustatyta teisės aktuose.

 

                       XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

47. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

48. Patvirtintos Taisyklės skelbiamos Centro internetinėje svetainėje www.varenosspc.lt

49. Taisyklės gali būti keičiamos ir/ar papildomos pasikeitus Centro darbo organizavimui ar atitinkamiems teisės aktams.

 

 

 

 

 

Naujienų prenumerata

El. paštas:

Kontaktai

Varėnos socialinių paslaugų centras
Įstaigos kodas: 301792843
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna
Tel. / faks. +370 310 51 080
El. paštas info@varenosspc.lt

Darbo laikas

I-IV:         8.00–17.00
V:            8.00–15.45
Pietūs: 12.00–12.45

© 2021 Varėnos socialinių paslaugų centras