Apie mus

Varėnos socialinių paslaugų centras yra Varėnos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas Varėnos rajono savivaldybės gyventojams (šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų yra neįgiję, praradę ar neturi gebėjimų arba galimybių savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu, sudarant šiems asmenims sąlygas ugdyti ir stiprinti gebėjimus bei galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padedant įveikti socialinę atskirtį.

Vizija

siekiame būti modernia, bendradarbiaujančia, kokybiškas paslaugas teikiančia ir nuolat tobulėjančia įstaiga.

Misija

skatinti socialinį teisingumą, teikti kokybiškas socialines paslaugas Varėnos rajono savivaldybės gyventojams (šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų yra neįgiję, praradę ar neturi gebėjimų arba galimybių savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu.

Varėnos socialinių paslaugų centro vertybės. Veikiame vadovaudamiesi:
 • profesionalumu – siekiame kokybiškų rezultatų, todėl savo pareigas siekiame atlikti kiek įmanoma profesionaliai, siekiame tobulėti, keliame profesinę kvalifikaciją bei ieškome geriausių sprendimo būdų;
 • pagarba – gerbiame žmogų, jo teises, orumą. Dirbame be išankstinių nusistatymų, vadovaudamiesi lygiomis galimybės, atsižvelgdami į kiekvieno žmogaus nuomonę bei situaciją.
 • atsakomybe – skatiname kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę už savo darbo kokybę, darbo funkcijų vykdymą, pagal pareigas ir kompetenciją;
 • bendradarbiavimu – siekiame asmens, šeimos, bendruomenės, organizacijų, ginančių žmonių socialinių grupių interesus ir teises, socialinių paslaugų įstaigų, savivaldybės ir valstybės institucijų bendradarbiavimo bei tarpusavio pagalbos; 
 • dalyvavimu – socialinių paslaugų teikimo klausimus sprendžiame kartu su socialinių paslaugų gavėjais ir (ar) jų atstovais;
 • kompleksiškumu – socialinių paslaugų teikimą asmeniui deriname su socialinių paslaugų teikimu jo šeimai;
 • prieinamumu – socialines paslaugas skiriame ir teikiame taip, kad būtų užtikrintas socialinių paslaugų prieinamumas asmeniui (šeimai) kuo arčiau jo gyvenamosios vietos;
 • socialiniu teisingumu - asmens (šeimos) finansinės galimybės mokėti už socialines paslaugas neturi įtakos asmens (šeimos) galimybėms gauti socialines paslaugas;
 • tinkamumu – asmeniui (šeimai)skiriame irteikiame tokias socialines paslaugas, kurios atitinka asmens ir šeimos interesus bei nustatytus poreikius;
 • veiksmingumu – socialines paslaugas skiriame ir teikiame, siekiant gerų rezultatų, racionaliai naudojant turimus išteklius;
 • konfidencialumu – apie paslaugų gavėją žinomą informaciją teikiame tik įstatymų numatytais atvejais ir tik siekiant geriausiai apginti paslaugų gavėjo interesus;
 • socialine atsakomybe – atsakingai žiūrime ir:
  • prisidedame prie aplinkos apsaugos ir šiukšlių rūšiavimo;
  • pasirūpiname pasibaigusio galiojimo vaistų saugiu sunaikinimu;
  • skatime bei siekiame užtikrinti, kad paslaugų gavėjų mokesčiai būtų sumokėti laiku;
  • puoselėjame Lietuvos tradicijas bei šventes, kad paslaugų gavėjas jų nepamirštų;
  • teikiant paslaugas, kiek įmanoma užtikriname paslaugų gavėjų ir darbuotojų saugumą, aprūpindami apsaugos priemonėmis.
 • inovacijų taikymu – taikome naujas strategijas, idėjas bei organizavimo būdus, kuriais siekiame gerinti paslaugų gavėjų gerovę;
 • nuolatiniu tobulėjimu – siekdami gerinti paslaugų kokybę, planuojame, teikiame ir vertiname paslaugas bei ieškome tobulėjimo sričių, užtikrindami paslaugų gavėjų dalyvavimą šiame procese.