Socialinių paslaugų kokybė EQUASS

EQUASS sertifikuotos įstaigos veiklos Pažangos ataskaitos

Pažangos ataskaita 2022 m.

Pažangos ataskaita 2021 m. Siekiant įtraukti paslaugų gavėjų artimuosius išreikšti savo nuomonę, 2021 m. rugsėjo mėn. sukurta anketa apklausa.lt.
Apklausoje dalyvavo šešiasdešimt, norinčių pareikšti savo nuomonę paslaugų gavėjų artimųjų.


2022 m. paslaugų gavėjų apklausos rezutatai

2022 m. paslaugų gavėjų artimųjų apklausos rezutatai

2021 m. paslaugų gavėjų artimųjų apklausos rezutatai

2021 m.  EQUASS rezultatai


2020 m. lapkričio 16 d. buvo išduotas EQUASS sertifikatas, kuris patvirtina, kad Varėnos socialinių paslaugų centre teikiamos kokybiškos  pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugos.

EQUASS Assurance sertifikatas

 

 

Siekiant tobulinti teikiamų pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugų kokybę, buvo parengta paraiška dėl EQUASS (kokybės diegimo sistemos) šioms paslaugoms.

2019 m. vasario 1 d. Varėnos socialinių paslaugų centras pasirašė sutartį su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru dėl dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“, projekto kodas Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001. Sutarties objektas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (toliau – EQUASS) diegimas įstaigoje, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą.

2019 m. vasario mėn. vyko vadovų bei koordinatorių mokymai. 2019 m. kovo 15 d. į Varėnos socialinių paslaugų centrą atvyko Equass konsultantė, kuri supažindino su projektu lankomosios priežiūros darbuotojus.

2019 m. sudarytas EQUASS Assurance diegimo planas, kuriame numatytos 102 rekomendacijos ir jų įgyvendinimo procedūros.

Kokybės politika

Paslaugų gavėjų teisių chartija

Etikos kodeksas

Darbuotojų samdymo ir išsaugojimo palitika

Prašymų,  pasiūlymų ir skundų valdymo tvarka

Paslaugų gavėjų privatumo, orumo ir fizinės neliečiamybės užtikrinimo procedūros

Paslaugų gavėjų namuose įtraukimas į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą

Paslaugų gavėjų namuose įgalinimo koncepcija

Vykdomos fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus namuose ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūros

Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcija

Varėnos socialinių paslaugų centro darbuotojų ir paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos užtikrinimo planas

Individualios  priežiūros darbuotojo pareigybės aprašymas