Pranešėjų apsauga

Paranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

SVARBU! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymams ar pranešimams pateikti, siekiant apginti išskirtinius asmeninius interesus.

Pranešėjas informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

 • atsiųsti pranešimą Varėnos socialinių paslaugų Centrui paštu, adresu M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna. Siunčiant pranešimą paštu po Varėnos socialinių paslaugų centro pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
 • atsiųsti pranešimą elektroninio pašto adresu pranešeju.apsauga@varenosspc.lt

Rekomenduojame Asmeniui pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą  Pranešimo forma 

Pranešime turi būti nurodyta:

 • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
 • sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
 • vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė kiti kontaktiniai duomenys;
 • jei įmanoma, pateikite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.


Įstaigos vadovo patvirtintas vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas 
Peržiūrėti dokumentą


Teisės aktais reglamentuojantys pranešėjų apsaugą ir vidinio apie pažeidimus teikimo kanalo sukūrimą: