Globos centro veikla ir teikiamos paslaugos

PATVIRTINTA

Varėnos socialinių paslaugų centro

direktoriaus 2023 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-49

VARĖNOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

GLOBOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems tėvų globos netekusiems vaikams, įvaikintiems vaikams, globėjų (rūpintojų) globojamiems (rūpinamiems) vaikams, šeimynoje globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, budintiems globotojams, šeimynos dalyviams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

Globos centro paslaugų gavėjai:

● globėjai (rūpintojai), nesusiję giminystės ryšiais ir jų globojami (rūpinami) vaikai;

● globėjai (rūpintojai) giminaičiai ir jų globojami (rūpinami) vaikai;

● budintys globotojais ir jų prižiūrimi vaikai;

● bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojai ir juose globojami (rūpinami) vaikai;

● įtėviai ir jų įvaikinti vaikai;

● šeimynos dalyviai;

● asmenys, norintys tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos dalyviu ar budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką.

Globos centro organizuojamos pagalbos ir teikiamų paslaugų sąrašas:

 • budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių paieška;
 • asmenų, norinčių tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar įvaikinti vaiką šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, informavimas, konsultavimas;
 • mokymai pagal GIMK programą;
 • išvados dėl asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką, pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, prižiūrėti globos centro globojamus (rūpinamus) vaikus ar įvaikinti vaiką, parengimas;
 • išvados dėl nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančio fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis rekomendacijos parengimas.
 • individualios ir (ar) grupinės psichologo konsultacijos;
 • individualios ir (ar) grupinės socialinio darbuotojo (globos koordinatoriaus) konsultacijos;
 • individualios ir (ar) grupinės atestuoto asmens konsultacijos;
 • informavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • konsultavimas;
 • tęstiniai periodiniai mokymai pagal GIMK programą;
 • savipagalbos grupės;
 • laikino atokvėpio paslauga;
 • transporto organizavimo paslauga;
 • intensyvi pagalba;
 • budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių vykdomos veiklos kokybės vertinimas;
 • socialinių ryšių su biologine vaiko šeima palaikymas (periodinių susitikimų organizavimas, vaiko parengimas susitikimams, vaiko ir jo globėjų ar įtėvių interesų atstovavimas, užtikrinant saugią susitikimų aplinką);
 • globos koordinatoriaus pagalba (konsultacijos, pagalba sprendžiant kylančias problemas, kartu ieškant veiksmingų sprendimų būdų);
 • metodinė pagalba bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojoms.