Varėnos socialinių paslaugų centro tikslas

Varėnos socialinių paslaugų centro tikslas – teikti socialinę pagalbą Varėnos rajono savivaldybės gyventojams (jų šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų yra neįgiję, praradę ar neturi gebėjimų arba galimybių savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu, sudarant šiems asmenims sąlygas ugdyti ir stiprinti gebėjimus bei galimybes savarankiškai spęsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padedant įveikti socialinę atskirtį ir užtikrinti globos centro funkcijų įgyvendinimą – sudaryti sąlygas visiems įvaikintiems vaikams, globėjų globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, gauti reikalingą konsultacinę, psichosocialinę, teisinę ir kitą pagalbą siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.